نویسنده = Samira Mashayekhi
تعداد مقالات: 5
1. Energy Efficiency Policies in Urban Planning System, The Case of Iran

دوره 10، شماره 20، پاییز 1396، صفحه 49-62

Peyman Khodabakhsh؛ Samira Mashayekhi؛ Pooria Khodabakhsh


2. Planning for Future Urban Services in the Smart City Era: Integrating E-services in Urban Planning Process

دوره 9، شماره 16، تابستان 1395، صفحه 153-168

Peyman Khodabakhsh؛ Hamid Fathi؛ Samira Mashayekhi


3. Looking for a New Order in Urban Energy Efficient Strategies in Urban Studies

دوره 8، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 131-143

Peyman Khodabakhsh؛ Samira Mashayekhi


4. Analyzing the Impact of Service Accessibility Enhancement on Urban Energy Efficiency Based on GIS Network Analysis

دوره 7، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 159-175

Peyman Khodabakhsh؛ Samira Mashayekhi؛ Behzad Malekpour Asl


5. Democratic Urban Streets Design Guideline Codifications (Based on Qualitative Democratic Urban Spaces Design Norms)

دوره 5، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 71-82

Payam Mahmoudi Kurdistani؛ Peyman Khodabakhsh؛ Samira Mashayekhi