نویسنده = سعیده مؤیدفر
تعداد مقالات: 3
1. برنامه ریزی راهبردی توسعه خدمات الکترونیک در شهر یزد

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 409-424

سعیده مؤیدفر؛ اصغر ضرابی


3. رویکرد بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده: برزن شش بادگیری شهر یزد

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 297-314

علی زنگی آبادی؛ سعیده مؤیدفر