نویسنده = ایرج اعتصام
تعداد مقالات: 1
1. تبارشناسی پارک های شهری دوره پهلوی اول، نمونه موردی: باغ ملی تهران

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 61-73

فرح حبیب؛ ایرج اعتصام؛ سیدهادی قدوسی فر