نویسنده = فرخنده جوهری
تعداد مقالات: 2
1. جستاری در راستای تعیین معیارهای طراحی بدنه شهری با توجه به فرهنگ قوم ترکمن

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 195-208

محمدرضا پورجعفر؛ فرخنده جوهری


2. ارزیابی فضاهای واسط در ورودی شهرها، بر اساس معیارهای کیفیت، مورد مطالعه: ورودی قدیمی شهر کرج

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 187-199

فرخنده جوهری؛ محمد رضا پورجعفر؛ محمدرضا مثنوی؛ احسان رنجبر