نویسنده = سید عبدالهادی دانشپور
تعداد مقالات: 3
1. تدوین مدل شاخص های مکانی پایداری اجتماعی به کمک روش دلفی و تکنیک شانون

دوره 10، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 119-129

اسماعیل شیعه؛ سید عبدالهادی دانشپور؛ مریم روستا


2. خوانشی از دگرگونی شهر در عصر اطلاعات و جهانی شدن

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 223-238

سید عبدالهادی دانشپور؛ مصطفی عباس زادگان؛ هومن قهرمانی


3. جایگاه عوامل کالبدی در کاهش قیمت مسکن

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 61-71

سید عبدالهادی دانشپور؛ ساسان حسینی