نویسنده = منصوره طاهباز
تعداد مقالات: 6
2. تأثیر طراحی معماری در بازی نور طبیعی در خانه های سنتی ایران

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 71-81

منصوره طاهباز؛ شهربانو جلیلیان؛ فاطمه موسوی؛ مرضیه کاظم زاده


3. مقایسه تحلیلی پهنه بندی اقلیمی مناطق جنوبی ایران با روش کوپن- تراورتا و معیارهای آسایش گیونی

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 119-130

نیلوفر نیکقدم؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ منصوره طاهباز


5. آتریوم و روشنایی فضای داخلی ساختمان های اداری (بررسی تأثیر فرم سقف آتریوم بر دریافت روشنایی داخلی)

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1394، صفحه 53-61

مرضیه کاظم زاده؛ وحید قبادیان؛ منصوره طاهباز


6. بررسی نقش نور روز در ایجاد فضای معنوی در مساجد معاصر

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1393، صفحه 11-23

مرضیه هومانی راد؛ منصوره طاهباز