نویسنده = شهربانو جلیلیان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر طراحی معماری در بازی نور طبیعی در خانه های سنتی ایران

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 71-81

منصوره طاهباز؛ شهربانو جلیلیان؛ فاطمه موسوی؛ مرضیه کاظم زاده