نویسنده = منوچهر طبیبیان
ارزیابی تطبیقی جایگاه زیست محیطی شهر تهران با 22 شهر آسیایی بر مبنای شاخص های رویکرد شهر سبز

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 329-343

منوچهر طبیبیان؛ یاسمین افشار؛ مجتبی شهابی شهمیری


بازتاب اصل سلسله مراتب در شهرهای ایرانی- اسلامی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 63-76

منوچهر طبیبیان؛ نصیبه چربگو؛ انسیه عبدالهی مهر