نویسنده = حافظ مهدنژاد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رابطه دوسویه نوع کاربری اراضی بر پراکندگی و فراوانی جرم در منطقه 12 شهرداری شهر تهران

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 357-367

ابوالفضل مشکینی؛ حافظ مهدنژاد؛ فریاد پرهیز؛ اکرم تفکری