نویسنده = محمد رضا پورجعفر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فضاهای واسط در ورودی شهرها، بر اساس معیارهای کیفیت، مورد مطالعه: ورودی قدیمی شهر کرج

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 187-199

فرخنده جوهری؛ محمد رضا پورجعفر؛ محمدرضا مثنوی؛ احسان رنجبر