نویسنده = فرخنده رفیعی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نیازمندیهای سالمندان در فضاهای شهری، مطالعه موردی: پارک خلد برین شیراز

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 247-257

مهران علی الحسابی؛ فرخنده رفیعی