نویسنده = شهریار ناسخیان
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی هندسه عناصر کالبدی یخچال‌های کرمان

دوره 11، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 225-236

نوشین نظریه؛ نیما ولی‌بیگ؛ شهریار ناسخیان


2. جایگاه اصالت درمرمت بافت

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 271-283

محمد مسعود؛ عیسی حجت؛ شهریار ناسخیان