نویسنده = نسیم حسنی میانرودی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی میزان خاطره‌انگیزی فضاهای شهری با استفاده از الگوهای نشانه‌شناختی، مورد مطالعاتی: میدان‌های آزادی و حسن آباد

دوره 12، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 241-255

نسیم حسنی میانرودی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری