نویسنده = محبوبه جامعی فرد
تعداد مقالات: 1
1. پارک های موضوعی بانوان با رویکرد چندجانبه نگر

دوره 4، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 75-86

فرشته حبیب؛ حسنعلی لقایی؛ محبوبه جامعی فرد؛ حسین موسوی فاطمی