نویسنده = نیما ولی‌بیگ
1. بازخوانی هندسه عناصر کالبدی یخچال‌های کرمان

دوره 11، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 225-236

نوشین نظریه؛ نیما ولی‌بیگ؛ شهریار ناسخیان