کلیدواژه‌ها = High-Performance Architecture
الگوریتم سی‌گَن در تولید نقشه حرارتی جانمایی فضایی در طراحی معماری

دوره 13، شماره 32، آذر 1399، صفحه 131-142

10.22034/aaud.2020.154406.1717

مرتضی رهبر؛ محمد جواد مهدوی‌نژاد؛ محمدرضا بمانیان؛ آمیرحسین دوائی مرکزی


Porosity Rendering in High-Performance Architecture: Wind-Driven Natural Ventilation and Porosity Distribution Patterns

دوره 12، شماره 26، خرداد 1398، صفحه 73-87

10.22034/aaud.2019.89057

Paria Saadatjoo؛ Mohammadjavad Mahdavinejad؛ Afsaneh Zarkesh