کلیدواژه‌ها = نورپردازی شهری
اصول و معیارهای نورپردازی میدان های شهری؛ ارزیابی کیفی میدان های شهر تهران

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1393، صفحه 67-83

محمدجواد مهدوی نژاد؛ سمانه خبیری؛ کیمیا ملکی


نورپردازی شهری و روش های آن

دوره 4، شماره 6، شهریور 1390، صفحه 13-20

جهانشاه پاکزاد؛ الهام سوری