کلیدواژه‌ها = فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
تعداد مقالات: 2
1. الگوی کریدوری حمل و نقل همگانی محور در بلوار پاسداران شهر سنندج

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 361-381

هوشمند علیزاده؛ محمدحامد عبدی