کلیدواژه‌ها = اقلیم
مروری بر رابطه معماری بومی و اقلیم با بررسی شاخص‌های آسایش حرارتی، مورد مطالعاتی: شهر نوشهر

دوره 11، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 69-79

حمیدرضا دلفانیان؛ مهدی خاک‌زند؛ سعید کامیابی


تحلیل میزان و کیفیت توجه به جایگاه اقلیم در مطالعات معماری ایران

دوره 10، شماره 19، شهریور 1396، صفحه 69-77

محمدجواد مهدوی نژاد؛ سونیا سیلوایه؛ یحیی نوریان


مقایسه تحلیلی پهنه بندی اقلیمی مناطق جنوبی ایران با روش کوپن- تراورتا و معیارهای آسایش گیونی

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 119-130

نیلوفر نیکقدم؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ منصوره طاهباز


گونه شناسی ساختار کالبدی-کارکردی معماری مسکونی استان گلستان

دوره 4، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 1-15

حسین سلطان زاده؛ مازیار قاسمی نیا


ارزیابی معماری همساز با اقلیم در خانه های کاشان

دوره 4، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 31-40

یوسف گرجی مهلبانی؛ علی یاران؛ سمیرا پروردی نژاد؛ منیژه اسکندری