کلیدواژه‌ها = GIS
پهنه‌بندی تراکم ساختمانی حوزه جنوب‌غربی شهر مشهد

دوره 11، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 333-346

فهیمه مرزبان؛ مجتبی رفیعیان؛ سید مسلم سیدالحسینی


بررسی نحوه ایجاد کمربند سبز و تأثیر آن در هدایت و کنترل رشد شهری حریم تهران

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 293-303

هاشم داداش پور؛ محمد جوادی؛ مجتبی رفیعیان


Feasibility Study of GIS and AHP Techniques in Site Selection for Pedestranization towards Urban Regeneration

دوره 5، شماره 8، شهریور 1391، صفحه 83-92

Kiumars Habibi؛ Mostafa Behzadfar؛ Abolfazl Meshkini؛ Behzad Shahmoradi؛ Mojtaba Safdarnejad