کلیدواژه‌ها = منظر شهری
تعداد مقالات: 6
2. ارزیابی نقش منظر فضاهای جمعی در کیفیت شهری، نمونه موردی: منطقه یک تهران

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 323-335

علی اکبر حیدری؛ الهام امیرحاجلو؛ معصومه کارخانه؛ نرگس احمدی فرد