کلیدواژه‌ها = منظر شهری
عناصر و شاخص‌های پیشنهادی طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد ارتقاء تاب‌آوری منظر

دوره 15، شماره 41، اسفند 1401، صفحه 153-168

10.22034/aaud.2022.304259.2547

غزال کارخانه؛ نسیم صحرائی‌نژاد؛ سید حسین موسوی فاطمی


ارزیابی نقش منظر فضاهای جمعی در کیفیت شهری، نمونه موردی: منطقه یک تهران

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 323-335

علی اکبر حیدری؛ الهام امیرحاجلو؛ معصومه کارخانه؛ نرگس احمدی فرد