کلیدواژه‌ها = پایداری اجتماعی
تعداد مقالات: 4
1. سنجش مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری تالار شهر، مورد مطالعاتی: اردبیل

دوره 12، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 211-229

جواد جوان مجیدی؛ ملکا نگاری


2. ابعاد پایداری اجتماعی در کالبد محله‌های سنتی ایران، نمونه موردی: محله سنگ‌سیاه شیراز

دوره 10، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 35-54

سیده مهسا عبدالله زاده؛ محمود ارژمند؛ احمد امین پور


3. تدوین مدل شاخص های مکانی پایداری اجتماعی به کمک روش دلفی و تکنیک شانون

دوره 10، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 119-129

اسماعیل شیعه؛ سید عبدالهادی دانشپور؛ مریم روستا


4. بررسی سطح پایداری اجتماعی در دو خیابان مطهری و 22 بهمن شهر رشت

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 363-372

پویان شهابیان؛ میلاد پیرایه گر