کلیدواژه‌ها = شهر
شناخت و تحلیل مسائلِ طراحی محیط معماری و شهرسازی از منظر اسلامی (در گستره قرآن و روایات)

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 119-135

عبدالحمید نقره کار؛ مهدی حمزه نژاد؛ صدیقه معین مهر


بررسی و تحلیل سیر تحول و تکوین "شهر" و "دولت" در اندیشه ابن خلدون

دوره 4، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 91-102

موسی پژوهان؛ احمد پوراحمد؛ احمد خلیلی


بررسی وضعیت دسترسی شهروندان با تأثیرگذاری شیوه سفر، نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر

دوره 4، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 133-142

مصطفی قدمی؛ رحیم بردی انا مراد نژاد؛ سیده سحر محمدی


جستاری در نشانه شناسی شهری

دوره 3، شماره 4، شهریور 1389، صفحه 49-56