کلیدواژه‌ها = آموزش
بررسی اثربخشی بازی های جدی در آموزش معماری و فرایند یادگیری دانشجویان طراحی معماری دو کارشناسی

دوره 14، شماره 36، آذر 1400، صفحه 51-63

10.22034/aaud.2020.228074.2183

مژگان رئوف رحیمی؛ شادی عزیزی؛ مهرداد جاویدی نژاد؛ امیر صادقی


مدل تحلیل فرآیند آموزش طراحی معنامحور مسکن با کاربست رویکرد نشانه شناختی

دوره 14، شماره 34، خرداد 1400، صفحه 1-11

10.22034/aaud.2020.200021.1979

مرضیه اعتمادی پور؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ بهرام صالح صدق پور