کلیدواژه‌ها = گونه شناسی
گونه شناسی سیاست های مدیریت رشد شهری در مناطق شهربنیان

دوره 10، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 291-308

احمد خلیلی؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی


تبیین ماهیت رویکرد "کیفیت زندگی شهری" در تئوری های طراحی شهری

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 151-167

سیدحسین بحرینی؛ ملیحه علی قلعه باباخانی؛ رضا سامه


گونه شناسی ساختار کالبدی-کارکردی معماری مسکونی استان گلستان

دوره 4، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 1-15

حسین سلطان زاده؛ مازیار قاسمی نیا