کلیدواژه‌ها = حضورپذیری
نقش نورپردازی در حضورپذیری کودکان در پارک های شهری؛ نمونه موردی: زمین بازی کودکان پارک فدک تهران

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1394، صفحه 133-141

سمانه جلیلی صدرآباد؛ مصطفی بهزادفر؛ امیرحسن یزدان نیاز


طراحی خیابان بر پایه متغیرهای کیفیت محیطی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1387، صفحه 17-27

مصطفی بهزادفر؛ مهشید قربانیان