کلیدواژه‌ها = طراحی کاربرمحور
بررسی تأثیر نورپردازی آگاه از زمینه در فضای دبستان با بهره مندی از طراحی کاربرمحور

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1394، صفحه 63-72

محمد سلیمیان ریزی؛ مریم خلیلی؛ فرزانه پاک نژاد


طراحی روشنایی محیطی پیست دوچرخه سواری جزیره ی کیش

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1394، صفحه 143-154

مریم خلیلی؛ ترانه هوشنگی