کلیدواژه‌ها = طرح جامع نورپردازی شهری
بررسی آیتم های محتوایی در تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1394، صفحه 121-132

جهانشاه پاکزاد؛ عاطفه مجتبی زاده؛ رضا احمدیان