مطالعه تطبیقی کارکردهای تمثیل با رویکرد بیان معنا در معماری ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/aaud.2019.94814.1273

چکیده

پدیده‌های موجود در عالم مراتب مختلفی از مادی تا معنایی دارند که به صورت ظاهر و باطن یا «صورت» و «معنا» شناخته شده و بر اساس جهان‌بینی افراد ادراک می‌شوند. در معماری نیز آثار کالبدی، محل تجلی معانی در سطوح مختلف می‌باشند. بنابراین آنچه که اهمیت ویژه‌ای دارد، کسب آگاهی نسبت به چگونگی بیان معانی برای طراحان می‌باشد. شیوه‌های مختلفی برای انتقال معنا در حوزه‌های ادبی و هنری وجود دارد که تمثیل به‌عنوان یکی از این روش‌ها مطرح است. هدف این مقاله تبیین نقش تمثیل و کاربست آن در آثار معماری می‌باشد. به این منظور به ویژگی‌های مفهومی و ساختاری تمثیل در سایر حوزه‌ها پرداخته شده‌است تا با مطالعه‌ای تطبیقی، خلأ نظری و معرفتی کاربرد آن در زمینه معماری پر شود و راه برای خلق آثار معماری فاخر و درک معانی مستتر در کالبد‌های موجود هموارتر شود. این مقاله که به روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد کیفی انجام یافته؛ به بررسی تطبیقی نحوه کاربرد تمثیل در ادبیات، هنر و معماری پرداخته است تا به پرسش اصلی درباره چگونگی نقش و کاربرد تمثیل در بیان معنا پاسخ دهد. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که تمثیل، از طریق محسوس نمودن مفاهیم ذهنی، نقش مهمی در ادراک‌پذیر نمودن معنا در سطوح مختلف دارد. تمثیل در آثار معماری نیز با استفاده از تصاویر عینی، تصویری ذهنی از مفاهیم، در اندیشه مخاطب ایجاد می‌کند که اثری ماندگار در ذهن خواهد داشت. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که تمثیل با نقشی متمایز از نمادها و نشانه‌ها، که کارکرد انتزاعی‌تری دارند، با عینیت‌بخشی و تصویرسازی مفاهیم عمیق و با داشتن قابلیت مهم «استدلال‌پذیری» سبب درک معانی با به‌کارگیری قوه عقل می‌شود. مهم‌ترین تمثیل‌های به کار رفته در معماری ایرانی، اصل توحید را به مثابه بالاترین مرتبه حقیقت و معنا بیان می‌کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Function of Allegory in Expression of Meaning with an Emphasis on Iranian Architecture

نویسندگان [English]

  • somayeh sadrykia 1
  • mohammadreza bemanian 2
  • hasanali pourmand 3
1 Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Full Professor, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 associate professor
چکیده [English]

Every phenomenon in the world has multiple levels of meaning, from shape or external appearance, to semantic, moral or spiritual features. Recognizing and understanding these levels depends on peoples’ ideology. In the design discipline, buildings have also levels of meaning, since architectural forms indicate shapes and express meanings in various levels. Accordingly it is an important point for designers to gain an understanding of different ways to express meanings. Allegory is one the different ways to express meanings in disciplines such as literature and art.
This article aims to explain the role of allegory and its applications in architecture. Thereupon allegories' characteristics in different fields were reviewed to fill the theoretical and epistemological gap of its applications in architecture by means of a comparative study. It is useful to create meaningful architectural forms and understand the hidden meanings in the existing buildings.
This research, is a comparative study of the application of allegory in literature, art and architecture which is done in descriptive, analytical method and has a qualitative approach. This study attempts to answer the main question ’how is the role and application of the allegory’?
Results indicate that allegory, as one of the most important expressing ways, plays an important role in the reception and perception of meaning at its various levels. It occurs by making deep mental concepts, more tangible and objective. In art and architecture with the use of allegory, intellectual and mental images of concepts are created in the mind of the audience by the use of objective images. These images make long lasting effect in mind. The results also show that the most important allegories used in Iranian architecture, show the unity and express the monotheism, as the highest level of truth and meaning, by using of different physical and functional forms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "architecture"
  • "Meaning"
  • "Allegory"