بازشناسی ارزش‌های معماری ایرانی مؤثر بر طراحی هتل‌های تجاری از منظر گردشگران خارجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران.

3 مربی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، تهران، ایران.

10.22034/aaud.2020.102375

چکیده

در سال‌های اخیر شاهد رشد گردشگری تجاری هستیم که این موضوع نیازمند تأمین زیرساخت‌های محیطی به‌خصوص توسعه  هتل‌های تجاری است. اما در معماری هتل‌های موجود کمتر به هویت ایرانی هتل در جذب گردشگر توجه شده است. این در حالی است که معماری سنتی ایران به‌عنوان یکی از با ارزش‌ترین میراث‌های فرهنگ جهانی، این قابلیت را دارد که در طراحی هتل‌های تجاری موردتوجه قرار گیرد تا موجب افزایش حضور گردشگران و تعاملات اقتصادی و فرهنگی شود. هدف از این پژوهش، معرفی ارزش‌های کالبدی معماری ایرانی در جهت هویت بخشی به محیط هتل‌های تجاری است. از روش کمی در این تحقیق استفاده‌شده است بدین ترتیب که در ابتدا برای یافتن ارزش‌های کالبدی معماری ایرانی، به مطالعه تحقیقات معتبر در این حوزه پرداخته شد. در مرحله بعد با همکاری پنج متخصص در حوزه معماری ایرانی، پرسشنامه‌ای با 29 مؤلفه و ضریب آلفای کرونباخ 86/0 در پنج بخش (کاربری، بافت شهری، ترکیب رنگ، مصالح و دوره‌های تاریخی) طراحی شد. از آنجایی‌که اطلاعات دقیقی در مورد جامعه آماری وجود نداشت، از روش تعیین حجم نمونه جامعه نامعلوم استفاده شد و در نهایت به‌منظور نگرش‌سنجی از گردشگران خارجی مقیم هتل‌های شهر تهران، 201 پرسشنامه توزیع و برای تحلیل آن از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. تحلیل نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به ترتیب نقوش هندسی (استفاده‌شده در مصالح و پوشش سقف)، حس مکان و رنگ ارزش‌های هویت‌بخش معماری ایرانی از منظر گردشگران خارجی هستند. همچنین گردشگران به فضاهای رنگین با نقوش هندسی و با قرابت به ویژگی‌های کالبدی دوره‌های تاریخی قاجاریه، صفویه و هخامنشی گرایش دارند. بنابراین بهره‌گیری از ارزش‌های کالبدی منتخب گردشگران خارجی می‌تواند در طراحی محیط هتل‌های تجاری موردتوجه قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of the Values of Iranian Architecture Affecting the Design of Commercial Hotels from Foreign Tourists’ Perspective

نویسندگان [English]

  • Arezoo Moradi 1
  • Hossein Bagheri 2
  • Hooman Malayeri 3
1 M.A. of Architecture Engineering, Faculty of Architecture and Urbanism, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Design Engineering, Shahid Rajaee University,Tehran, Iran
3 Instructor of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Islamic Azad University, Parand Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, the growth of commercial tourism is observed, which demands the provision of environmental sub-structures specially the development of commercial hotels. However, in current hotels’ architecture, less attention has been paid to the Iranian identity in taking the attraction of tourists. On the other hand, traditional Iranian architecture, as one of the most valuable world cultural heritage has the ability to be considered in designing commercial hotels so that it may lead to the increase of tourists’ presence as well as economic and cultural interactions. This research aimed at introducing physical values of Iranian architecture to create identity in commercial hotels’ environment. Quantitative method was utilized in this study so that at first, to find physical values of Iranian architecture, valid researches in this field were studied. Later on, having cooperated with five experts in terms of Iranian architecture, a questionnaire was designed in five parts (application, urban fabric, color combination, materials and historical periods), which had 29 items and its Cronbach alpha was 0.86. Since there was no exact data regarding the statistical population, to determine the sample volume, unknown community method was used. Moreover, to measure the attitudes of foreign tourists residing in the hotels of Tehran, 201 questionnaires were distributed and they were analyzed using SPSS software. The analysis of the results of research indicated that geometric designs (that have been used in materials and roof coatings), sense of place and color, were respectively, among identity creating values of Iranian architecture according to foreign tourists. Furthermore, tourists were more inclined toward colorful spaces with geometric designs as well as physical features of historical periods including Qajar, Safavid and Achaemenid dynasties. Therefore, exploiting physical values selected by foreign tourists can be considered in designing commercial hotels’ environment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian architecture
  • physical values
  • Foreign Tourists
  • commercial hotels