چالش بین مدرنیته و سنت- مصرف‌گرایی در معماری میدان تجریش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

عناصر مدرن متعدد و فضاهای بی‌نظیری وجود دارند که منجر به پایان عناصر سنتی زندگی می‌شود، در حالی که عناصر سنتی و اجزای مربوط به آن در همه جا حضور دارند و در تعامل با دنیای مدرن به حیات خود ادامه می‌دهند؛ این مقاله که برگرفته از تحقیقات تجربی، ادبیات مستند و تجربیات عملی است، چارچوبی مفهومی برای درک مرکز خرید و بخش سنتی بازار تجریش و سیر تقابلی آن در مقابله با مدرنیسم ارائه می‌دهد. علاوه بر این، مقاله‌ حاضر یک چارچوب مفهومی برای توصیف و درک دیالکتیک نظام‌های سنتی- مدرن بازار در تجریش را فراهم می‌کند. هدف این مقاله ارزیابی و غربال فروشگاه‌های سنتی مدرن تجریش از طریق مصاحبه در محل با ۶۰ نفر است. پژوهش حاضر مفهوم جامعه مصرفی را با استفاده از رویکردهای نظری برگرفته از ژان بودریار برای رسیدن به نتایج خود مورد استفاده قرار می‌دهد. نتایج مصاحبه نشان می‌دهد که برخلاف بسیاری از مکان‌های دیگر در ایران، این مکان همزیستی بین دو فضای متفاوت سنتی و مدرن را تجربه کرده است. این نتیجه به‌عنوان نمادی از تضاد در بازار ایران است: مردان سنتی در بازارهای سنتی و مردان و زنان مدرن در مغازه‌های مدرن، که منجر به تضاد در اقتصاد سنتی و اقتصاد مدرن در آینده ایران می‌شود. شرایطی که به سمت یک رفتار اقتصادی جدید متمایل است که ترکیبی از بازارهای سنتی و مغازه‌های مدرن و ارتباط بین دو فضا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Challenge between Modernity and Tradition- Consumerism in Tajrish Architecture

نویسنده [English]

  • Marzieh Azad Armaki
Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Studies, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

There are numerous modern elements and unprecedented spaces which may result in the determination of the traditional elements of life, whereas traditional elements and their relevant components are ubiquitous and carry on life in interaction with the modern world. Drawing from empirical research, documentary literature, and practical experiences, this paper presents a conceptual frame for understanding shopping centers and the traditional bazaar sector in Tajrish and the trajectory of the sector in confronting modernism. The paper also develops a conceptual framework to describe and comprehend the dialectics of modern-traditional shopping systems in Tajrish. The objective of the paper is to assess and refine the traditional-modern shops in Tajrish through 60 on-site interviews. The paper applies the concept of consumer society via theoretical approaches derived from Jean Baudrillard. The findings of the interview indicate that, unlike many other sites in Iran, this site has met a coexistence among the two different traditional and modern spaces. As an emblem of the contrast inside the Iranian bazaar- traditional men in traditional bazaars and modern men and women in modern shops it results in contrast in traditional economy and modern economy in Iran’s future; the conditions head towards a new economic behavior, a combination of traditional bazaars and modern shops and the intercommunion of the two spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumerism
  • Baudrillard
  • Iranian Bazaar
  • Tradition-Modernism
  • Tajrish