مطالعات تطبیقی مفهوم “قلب نورانی” به عنوان مفهوم هویت ساز در معماری معاصر ایران و ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استادیار گروه معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران(نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه ابنیه و بافت، پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

حل مساله بحران هویت در معماری نیازمند مطالعات گسترده در زمینه مفاهیم هویت ساز در معماری سنتی است. هدف از این پژوهش مطالعه نظریه مفهوم «قلب نورانی» به عنوان نمودی از اصل شفافیت جهت هویت بخشی به آثار معماری معاصر ایران است. به منظور اثبات این امر به دلیل تشابهات تاریخی و مذهبی دو کشور ایران و ترکیه به مطالعه تطبیقی معماری آن ها پرداخته شده است. پس از بررسی پیشینه تاریخی دو کشور و تاثیرات آن بر معماری به تدوین نظریه مفهوم «قلب نورانی» پرداخته و مطالعه و بررسی این مفهوم در معماری بیش از نه دهه این دو کشور نشان داد که حضور یا عدم حضور مفهوم «قلب نورانی» در آثار معماری آنها می تواند در هویت معماری موثر باشد. در این پژوهش از روش ترکیبی کیفی -کمی (طرح زاویه بندی) و سپس مطالعات تطبیقی استفاده شده است. در ابتدا به کمک مطالعات کتابخانه ای و اسنادی (روش تحقیق تاریخی تفسیری) به بررسی مفهوم «قلب نورانی» به عنوان مفهومی هویت ساز در معماری ایران و ترکیه پرداخته شد و سپس به بررسی شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران معاصر هر دو کشور و تحولات معماری این دوران و بررسی میدانی بناهای شاخص پایتخت دو کشور پرداخته که بررس یهای کمی نتایج به دست آمده، نشان می­دهد که معماری هر دو کشور در هر دهه براساس شرایط جامعه و نحوه رویکرد معماران شاهد افت و خیزهایی در هویت معماری بوده و آن جا که معماران در آثار خود آگاهانه به دنبال بیان مفهوم هویت ساز «قلب نورانی» در سیرت بناها بوده، در کالبد آثار نیز این امر تجلی یافته، هویت معماری سنتی احیای گشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Studies of the Concept of "Illuminated Heart" as an Identity-Creating Notion in Contemporary Architecture of Iran and Turkey

نویسندگان [English]

 • Shadi Khosravi 1
 • Arsalan Tahmasebi 2
 • Ahmad (Mirza kouchak) Khoshnevis 3
1 PHD student in architecture, Department of Architecture, Sanandaj Branch,Islamic Azad University, Sanandaj. Iran.
2 Assistant Prof., Department of Architecture, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj. Iran.
3 Assistant professor, Department of Buildings and Texture, Cultural Heritage Research Center, Tehran. Iran
چکیده [English]

The researching of contemporary architecture shows that in the recent period, due to modernization in the structure of society, a gap has been created between traditional and contemporary architecture.

Resolving the identity crisis problem in architecture requires extensive studies on Identity-Creating Notion in native architecture. For this purpose, in this study, principles have been studied such as the "Illuminated heart" as an expression of transparency in Iranian architecture. The results show that if it is possible to comprehend the meaning of these concepts properly in appearance and exterior we can give the works a native identity.

In the meantime, the study of the neighboring country of Turkey, which has historical similarities in terms of traditional architecture as well as modernization in the community as well as Iran, and its way of dealing with this issue in comparative analysis of architectural studies can provide better results.

In this study, with more than nine decades of architectural study, this question is answered whether the presence or absence of "Illuminated heart" in contemporary architectural works can be a sign of the identity of native architecture over the past hundred years?
In this research, with the help of library studies, the study of the "Illuminated heart" as the concept of identification in the architecture of Iran and Turkey was studied, and after quantitative studies and data analysis methods, considering the conditions of the contemporary era, the results have been obtained that the results indicate that in contemporary buildings in every decade, based on the conditions of the society, and the way of the presence of architects and their approach, The decline has been in the architectural identity.

And where architects deliberately sought to express the concepts of the identity in their works, they could be seen in the restoration of native identity in architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Illuminated Heart
 • Mithraism
 • Illumination philosophy
 • identity-creating notions
 • Contemporary Architecture of Iran and Turkey
دوره 14، شماره 36
آذر 1400
صفحه 29-50
 • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 11 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1400