تاثیر کیفیت محیط های دانشگاهی بر ارتقاء مشارکت در فرایند یادگیری، مورد مطالعاتی: دانشگاه بجنورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

دانشگاهها محیط هایی اجتماعی و کالبدی هستند؛ که بر نگرشها، رفتار اجتماعی، تعاملات علمی و موقعیت های منسوب به استادان و دانشجویان و نیز بر ارتباط بین مدیریت دانشگاه و اجتماع دانشگاهی و مشارکت در یادگیری تأثیرگذار هستند. در این میان، توجه به عوامل مؤثر بر مشارکت در یادگیری میتواند نقش مؤثری در مطلوبیت این فضاها داشته باشد. با توجه به اهمیت کیفیت محیط، این تحقیق ضمن بررسی مفهوم کیفیت محیط به عنوان متغیر مستقل و ابعاد آن، با تبیین شاخصهای کیفیت محیط، نقش کیفیت محیط را در ایجاد مشارکت در یادگیری به عنوان متغیر وابسته بررسی میکند. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت در یادگیری بر اساس متغیرهای کیفیت محیط در بین دانشجویان دانشگاه بجنورد صورت گرفته است در واقع هدف تحقیق، ارتقاء میزان مشارکت در یادگیری توسط مولفه های کیفیت محیط می باشد. مقاله حاضر دارای روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد و برای گردآوری اطلاعات از ابزارهای کتابخانه ای و پرسشنامه بهره گرفته شده است و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه بجنورد تشکیل می دهند و نمونه ها به شیوه تصادفی انتخاب شده اند. سپس با استفاده از مؤلفه های مؤثر بر مشارکت در یادگیری و کیفیت محیط ، با تکیه بر شاخص های پرسشنامه میزان تاثیر این متغیرها بر هم سنجیده شده است. پرسشنامه های جمع آوری شده، در محیط نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این راستا از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن و آزمون مجذور اتا استفاده شده است. بر این اساس 48 گویه در قالب 6 شاخص مورد سنجش واقع شده است. خلاصه نتایج پژوهش حاکی از آن است مولفه سرزندگی، کارایی و عدالت و تناسب به ترتیب مهمترین مولفه های کالبدی موثر بر مشارکت در فرایند یادگیری در فضای دانشگاه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Academic Environments' Quality on Improvement of Participation in Learning Process; Case Study: University of Bojnord

نویسندگان [English]

  • mousa shakeri 1
  • mostafa arghiani 2
  • mohammad mahvash 1
1 University of Bojnord
2 bojnord university
چکیده [English]

 
 Universities are physical environments and social environments that influence attitudes, behaviors, and scientific interactions between professors and students, as well as the relationship between university management, the academic community, and learning participation. Meanwhile, consideration of factors affecting learning participation can play a vital role in the utility and desirability of these spaces. Regarding the significance of environment quality, the extant study examined dimensions of the environment quality concept (independent variable), determined its indicators, and examined its role in learning participation (dependent variable). In other words, the present research aimed to improve participation in learning using factors of environmental quality in the University of Bojnord. The research method was descriptive and analytical. Bibliographic tools and questionnaires were employed to gather data. This was applied research in terms of objective. The statistical population comprised students of the University of Bojnord, and samples were selected using a random sampling method. Data analysis was done through SPSS software, Spearman and Pearson correlation tests, and the eta-squared test. Accordingly, 58 items were assessed under the six indicators. In summary, research results indicated that vitality, efficiency, justice (equality), and fit (alignment) were the most important physical factors affecting participation in the learning process on the university campus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University of Bojnord
  • Educational Environment
  • Participation in Learning Process
  • Quality of Environment