بررسی تاثیر نوروساینس در طراحی نمای مسکونی، مورد مطالعاتی: خانه های مسکونی شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه معماری واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 استاد گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

دانش مغز و اعصاب، علم نوینی است که رهگشای شناخت عملکرد ذهنی انسان و ادراک از محیط پیرامون می باشد. مغز انسان به عنوان یکی از پیچیده ترین ارگان های بدن، مسئولیت پردازش کلیه اطلاعات دریافتی از محرک های خارجی از طریق حواس پنجگانه و همچنین، ادراکات حسی، عاطفی و عقلانی (منطقی) را به عهده دارد. دانش مغز و اعصاب، می تواند ارتباط بین مغز و طراحی فضا برای دسترسی به بازده مطلوب و اهداف مورد نظر طراحان و معماران را میسر سازد. از سوی دیگر، نماهای شهری نقش بسزایی در نوع احساسات کاربران ایفا می کنند. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، شناخت تأثیر دانش نوروساینس بر معماری و چگونگی تأثیر عناصر نما بر محرک های ذهنی مغز در جهت طراحی نمای مناسب می باشد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، هفت ساختمان (سه ساختمان تاریخی و چهار ساختمان معاصر) بررسی شد. برای این منظور، تعداد 385 پرسشنامه به طور تصادفی بین مسافران در هفت محله توزیع گردید. نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه ها نشان داد که ارتباط معناداری میان دانش نوروساینس و معماری وجود دارد و این که عناصر نما چگونه بر محرک های حسی تأثیر می گذارند. همچنین، ساختمان های تاریخی شهر ساری و یک
ساختمان معاصر به نام مجتمع مسکونی عصر 94 ، واجد عناصر فیزیکی و محتوایی (مانند: رنگ، قالب، بافت و مصالح، ریتم، تناسب و غیره) در نما بودند که برای مسافران جذاب به نظر می رسید. این بناها با استفاده از عناصر فیزیکی، مانند: تنوع مصالح، فرم، رنگ و بافت، موجب ارتباط بهتر مسافران با نمای این ساختمان ها شده اند که در نهایت منجر به ایجاد ارتباط با نمای ساختمان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Neuroscience on the Designing of Residential Buildings; Case Study: Residential Buildings in Sari

نویسندگان [English]

  • hamid rezaighadi 1
  • hamidreza saremi 2
  • mohammadreza bemanian 3
1 Hamid Reza Ghaderi-Ph.D. Student of Architecture, Department of Architecture, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
3 Full Professor, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Neurology, as one of the novel sciences, paves the way toward understanding the performance of the human mind and also the surrounding environment. As one of the most complicated body organs, the human brain processes all the information received from external stimuli through five senses and intuitive, emotional, and rational perceptions. Neuroscience can connect the brain and architectural space to achieve the desired outcome and targets for designers and architects. On the other hand, the city views play a key role in users' feelings. Therefore, this research aimed to investigate the effect of neuroscience on architecture and the effect of facade elements on brain stimuli to design the desired view. In this research, seven buildings (three traditional and four contemporary) were investigated by a survey research method. To do this, three hundred eighty-five questionnaires were randomly distributed between passengers in seven districts. The results obtained from these questionnaires
showed a significant relationship between neuroscience and architecture and how the facade elements affect the sensory stimuli. In addition, the traditional buildings in Sari and a contemporary building named “residential building era 94” had the physical and contextual elements (such as color, form, texture and materials, rhythm, fitness, etc.) in their facades, which seemed attractive for the passengers. The physical stimuli in these buildings, such as diversity, materials, forms, color, and texture, play a role in better connecting passengers with the facade of these buildings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Building façade
  • Neuroscience
  • Residential building
  • Sensory stimuli