بررسی تاثیر تورفتگی بدنه ساختمان بر عملکرد جریان باد شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای معماری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شاخصه های فرمی یک ساختمان بلندمرتبه بر جریان باد شهری پرداخت. نمونه مورد مطالعه یک واحد همسایگی متشکل از 9 بلوک ساختمانی میان مرتبه می باشد. ساختمان هدف، بنایی 9 طبقه واقع در مرکز مجموعه است که تغییرات ساختاری بر روی آن اعمال شده است. در گام اول پژوهش یک ساختمان صلب و 5 مدل با ساختارهای حجمی متفاوت، شبیه سازی و یکی از حالت های کارآمد از میان آن ها انتخاب گردید. در گام بعدی، با تغییر ارتفاع تورفتگی های بدنه، تاثیر این متغیر بر رفتار باد پیرامون بنا مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق در بخش اول روش توصیفی با ابزار مطالعات کتابخانه ای و راهبرد پژوهش در بخش دوم، راهبرد شبه تجربی است. شبیه سازی های CFD و تحلیل های عددی با استفاده از نرم افزار Ansys Airpak 3.0.16 انجام گرفت. بررسی ها نشان داد تغییر ساختار هندسی می تواند رفتار باد پیرامون ساختمان و معابر اطراف آن را تحت تاثیر قرار دهد. در میان مناطق آئرودینامیک
اطراف ساختمان ها، منطقه پشت به باد و گوشواره ها شاهد بیش ترین و مناطق رو به باد دارای کم ترین تاثیرپذیری مثبت حاصل از تغییرات هندسی بوده اند. نتایج نشان داد توزیع منظم تورفتگی بدنه در ارتفاع ساختمان می تواند با تشدید سرعت باد اطراف به تهویه معابر کمک کند. نتیجه این تغییرات در بهترین حالت، افزایش 48.33 درصدی متوسط و 16.89 درصدی ماکزیمم سرعت باد شهری در مقایسه با مدل صلب می باشد. بررسی تغییر ارتفاع تورفتگی های بدنه بر پتانسیل باد شهری ثابت کرد که ارتباط مستقیمی میان این مولفه و کارآیی تهویه شهری برقرار نیست. در این میان مدل هایی با ارتفاع تراس 1.5 و 2.5 متر به ترتیب بهترین و ضعیف ترین عملکرد را از نظر تقویت جریان باد پیرامونی تراز عابر پیاده از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Building Facade Recess on Urban Wind Flow Performance

نویسنده [English]

  • Paria Saadatjoo
University of Tabriz
چکیده [English]

 
 The current study aimed to investigate the effect of form characteristics of a high-rise building on urban wind flow. The study sample is a neighborhood unit consisting of 9 mid-rise building blocks. The target building is a 9-storey building located in the center of the complex, and structural changes were applied to it. In the first step, a rigid building and five models with different volumetric structures were simulated, and one of the efficient modes was selected from them. Then, by changing the height of the body recesses, the effect of this variable was investigated on the wind behavior around the building. The research method in the first part is a descriptive method with library study tools, and the research strategy in the second part is quasi-experimental. CFD simulations and numerical analysis were performed using Ansys Airpak 3.0.16 software. Studies have revealed that geometric structure changes can affect the wind behavior around the building and the surrounding paths. Among the aerodynamic areas around buildings, the back-to-the-wind area and the squinch had the most, and the wind-facing areas had the least positive impact due to geometric changes. The results revealed that regular distribution of body recess in the height of the building could help ventilate the passages by increasing the surrounding wind speed. The result of these changes is, at best, an average increase of 48.33% and a maximum urban wind speed of 16.89% compared to the rigid model. Investigation of the change in the height of body recesses on urban wind potential attested that there is no direct relationship between this component and the efficiency of urban ventilation. In the meantime, models with terrace heights of 1.5 and 2.5 meters showed the best and weakest performance in amplifying the wind flow around the pedestrian level, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building Form
  • Urban Wind
  • Body Recess
  • Wind Speed