بررسی و تحلیل تاثیر الگوهای نورگیر ملهم از طبیعت بر مخاطب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، دانشکده معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

امروزه با توجه به روش های نوین ساخت و ساز و جستار راهکارهای رسیدن به کیفیت مطلوب در فضای زیستی، مبحث کیفیت زندگی در واحدهای مسکونی و ارتقای آن به یک چالش اساسی و آرمان برای مخاطبین آن گردیده است. از عوامل موثر در کیفیت بخشی به زندگی انسان، عنصر طبیعی نور می باشد که در این پژوهش، آزمون شاخص های کیفیت زندگی با الگوهای نورگیر از نوع فراکتال و ملهم از طبیعت برای ساکنین، ارزیابی می شود؛ چرا که هندسه فراکتال موجود در طبیعت توسط ادراک بصری انسان خوانایی داشته و پردازش چگونگی شکلی و زیبایی آن از طریق دریافت بصری و ذهنی انسان آسان و منطبق می باشد. هدف اصلی پژوهش، ارتقای کیفیت زندگی ساکنین واحد مسکونی با تبیین و ارزیابی شاخص های آن توسط الگوهای نورگیر از نوع هندسه فراکتال می باشد. بنابراین سوال اصلی پژوهش چگونگی تاثیرگذاری الگوهای نورگیر با هندسه فراکتال ملهم از طبیعت بر کیفیت زندگی مخاطب می باشد. در روش تحقیق از روش استدلالی و علمی استفاده می شود. گرد آوری داده ها به روش دلفی و کتابخانه ای انجام گرفت که الگوهای نورگیر، به عنوان متغیرهای مستقل و شاخص های کیفیت زندگی برای مخاطب به منزله متغیرهای وابسته ارزیابی شد. به طور کلی یافته های تحقیق مطابق شاخص های کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن به عنوان سنجه های تحقیق با بهره گیری از طیف لیکرت ارزیابی و برای الگوهای نورگیر طبیعی و غیرطبیعی به ترتیب در امتیازهای " 120 از 150 " و " 121 از 150 " رتبه بندی شد. در نهایت پژوهش به این نتیجه رسید که بداعت در تعریف الگوهای ملهم از طبیعت در نورگیرها و تولید ذهنیت جدید در مخاطب، منجر به شک لگیری کیفیت جدید بصری و فضایی شده و آشنا کردن کاربران با عینیت الگو و ایجاد پیوند ذهنی با تصور کاربران، راهکاری برای تغییر در سبک طراحی الگوی نورگیرها می باشد که منجر به تحول و ارتقاء کیفیت زندگی مخاطب و دریافت آن از فضا می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the effect of nature-inspired skylight patterns on the audience

نویسندگان [English]

  • masoud moazzeni 1
  • sahar toofan 2
  • Dariush Sattarzadeh 3
1 Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Department of Art & Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Today, the modern construction techniques and search for ways to achieve the desired quality of living spaces have made the quality of life in residential units and improved quality of life the way they are improved is a fundamental challenge and an ideal for the users. Of the factors affecting the quality of the human’s life is the natural element of light, which, this test uses the quality-of-life indicators to evaluate the nature-inspired fractal lighting patterns for the residents. This makes sense because the natural fractal geometry is legible by the human’s visual perception and whose formative processing and aesthetics can be easily adapted by the human’s subjective and visual perception. The main goal of the research is to improve the residents’ quality of life by explaining and evaluating its indicators using fractal geometry-based lighting patterns. Thus, the main research question is to investigate the nature-inspired effects of lighting patterns using fractal geometry on the users’ quality of life. The research also uses reasoning and scientific methods. Data are collected by the Delphi and library methods. Here, the lighting patterns are regarded as independent variables and quality of life indicators of the users as dependent variables. Generally, consistent with the research findings, quality of life indicators and the factors affecting them are evaluated as research measures based on the Likert scale, while natural and unnatural lighting patterns are assigned scores 120 out of 150 and 121 out of 150, respectively. In sum, it is concluded that novelty in defining nature-based lighting patterns and the production of new mentality in the users lead to new visual and spatial quality. On the other hand, acquainting the users with the objectivity of the pattern and creating a subjective link with the users’ perceptions can engender ways to change the way lighting styles are designed, as this will transform the users’ quality of life perception of the space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • skylights patterns
  • Fractal geometry