تجزیه و تحلیل ارتباط میان ساختمان های بلندمرتبه و ادراک محیطی شهروندان با استفاده از روش چیدمان فضا، مورد مطالعاتی: منطقه 22 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه باورهایی در میزان تاثیرات ساختمان ها و مجموعه محیط ساخته شده بر افراد، در مباحث معماری و شهرسازی رایج شده است. در این میان ساختمان های بلندمرتبه به دلیل فرم نشانه ای خود، تاثیر قابل توجهی بر تصویر ذهنی شهروندان از محیط شهری خود دارد. این پژوهش سعی بر آن دارد که با تجزیه و تحلیل پیکره بندی فضایی منطقه 22 شهر تهران و بررسی موقعیت ساختمان های بلندمرتبه در آن، مشخص نماید تغییرات فرم کالبدی آن بناها در شریان های اصلی شهری، چگونه بر ذهنیت و ادراک محیطی شهروندان تاثیر می گذارد. پژوهش پیش رو، پژوهشی کاربردی است که با توجه به هدف آن از ترکیب روش های کمی و کیفی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل پیکره بندی فضا و روابط توپولوژیکی مسیرها از روش چیدمان فضا (Space Syntax) بهره گرفته شده و با استفاده از نرم افزار دپس مپ ( Depthmap) سه دسته نقشه شاخص های هم پیوندی، پیوستگی و قابلیت فهم تهیه گردید. پس از ترسیم نقشه عوامل چیدمان فضایی مرتبط با ساختمان های بلندمرتبه، نوع همپیوندی آن تعیین و نقشۀ نهایی عوامل استخراج و تحلیل ها و تفسیرهای فضایی روی آن ها انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بناهای بلندمرتبه در فضاها و مسیرهایی دارای قابلیت ادراک بالاتری می باشد که: 1) در طول آن ها نشانه های با مقیاس مناسب وجود دارد. 2) در اطراف آن ها شبکه پیوسته تری از مسیرها قرار گرفته. 3) تغییرات مناسب در طول و عرض فضاها وجود دارد. 4) در اطراف مسیرها ساختمان هایی با ارتفاع متوسط قرار دارند. همچنین ساختمان های بلندمرتبه، عناصری منفرد نیستند بلکه روابط بین فضاها و نحوه قرارگیری نسبی آن ها به یکدیگر است که بر ذهنیت و ادراک محیطی شهروندان تاثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship between High-Rise Buildings and Citizens' Environmental Perception Using Space Syntax Method; Case Study: District 22 of Tehran

نویسندگان [English]

  • hamed behzadipour 1
  • zohre davoudpour 2
  • hosein zabihi 3
1 islamic azad university, tehran
2 islamic azad university, qazvin
3 islamic azad university
چکیده [English]

 Currently, some views about the influence of buildings and the built environment on people have become common in architecture and urbanism. In the meantime, high-rise buildings significantly influence the citizens’ mental image of their urban environment because they act as a sign due to their physical form. The current study tries to analyze the spatial configuration of District 22 of Tehran and examine the location of high-rise buildings to determine how changes in the physical forms of the buildings in the main urban arteries affect citizens' mentality and environmental perception. The present study is applied research, regarding its purpose, a combination of quantitative and qualitative methods is used. To analyze the spatial configuration of and topological relationships between paths, the Space Syntax technique is used, and using the Depthmap software, three categories of maps of integration, connectivity, and intelligibility indices are prepared. After drawing the maps of the space syntax factors related to high-rise buildings, the type of integration is determined, and the final maps of factors are extracted, and spatially analyzed and interpreted. Findings designate that those high-rise buildings in spaces and paths have a higher intelligibility that those high-rise buildings in spaces and paths have higher intelligibility: 1) Along which there are signs of appropriate scale. 2) Around which there is a more continuous network of paths. 3) That there are appropriate changes in the length and width of the spaces, and 4) There are mid-rise buildings around the paths. Likewise, high-rise buildings are not individual elements but the relationships between spaces and their relative arrangement affect citizens' mentality and environmental perception
The present study is an applied research that aims to combine quantitative and qualitative methods. Space Syntax was used to analyze the space configuration and topological relationships of the paths and three categories of integration, connectivity and intelligibility indices were prepared by using Depthmap software. After mapping the spatial layout factors associated with high-rise buildings, their interconnection type is determined and the final map of the factors is extracted and spatial analyzes and interpretations are performed on them.
The findings of the study suggest that high-rise buildings in spaces and pathways have a higher comprehensibility that people with greater eagerness visualize the configuration of the whole space in their minds: There is a more continuous network of routes around them, there are appropriate variations in the length and width of the spaces, and there are buildings of medium height around the roads. Also, high-rise buildings in urban spaces are not individual elements, but rather the relationships between spaces and their relative placement that affect the mentality and perception of the citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-Rise Buildings
  • Perception
  • Space Syntax
  • District 22 of Tehran