تبیین مدل ارزیابی انتخاب و ترجیحات در ساختمان‌‌های مسکونی-آپارتمانی در مناطق شهری، مناطق 1، 6، 13 و 22 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری وشهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار تخصصی شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

با توجه به ماهیت مسکن، انتخاب یا ترجیح آن برای هر فرد از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این تحقیق، تعیین و بررسی الگوی ارتباط معیارهای ترجیحات مسکونی در بین شهروندان تهرانی است. روش تحقیق: این تحقیق به روش پیمایش مقطعی صورت گرفته واحد تحلیل فرد است و جامعه آماری پژوهش را شهروندان تهرانی بالای هجده سال تشکیل می‌‌دهند. تعداد 310 نفر به عنوان نمونه آماری و با توجه به نمونه‌‌گیری تصادفی سیستماتیک منتخب شدند. گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته‌‌ و جهت تحلیل نتایج از شیوه‌‌های آماری هم‌چون تحلیل عاملی تاییدی، تفاوت میانگین‌‌های یک‌نمونه‌‌ای، تفاوت میانگین‌‌های چند نمونه‌‌ای و تحلیل مسیر بهره گرفته شد. نتایج آزمون تفاوت میانگین‌‌های تک نمونه‌‌ای نشان داد که تمامی شاخص‌‌ها از نظر پاسخگویان با اهمیت هستند. تحلیل تفاوت میانگین‌‌ها نشان داد که به ترتیب معیارهای «فرهنگی- اجتماعی»، «فیزیکی- کالبدی»، «محیطی» و «اقتصادی» در انتخاب مسکن دارای اهمیت هستند و این معیارها در مناطق مختلف شهری دارای یک میزان اهمیت می‌‌باشند و تفاوت معنی‌‌داری در مناطق مختلف مشاهده نشد. معیار «اقتصادی» اگرچه از نظر پاسخگویان کم‌ترین اهمیت را به خود اختصاص می‌‌دهد اما مدل مسیر نشان داد که تاثیر معنی‌‌داری بر اهمیت دیگر معیارها دارد. نتایج این تحقیق می‌‌تواند مدنظر برنامه‌‌ریزان و سیاست‌گذاران مسکن و هم‌چنین طراحان معمار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explanation of Evaluation Model of Choices and Preferences for Residential-Apartment Buildings in Urban Districts; Case Studies: Districts 1, 6, 13 and 22 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Nakisa Lotfi-Mehr 1
  • Kamal Rahbari Manesh 2
  • Hossein Zabihi 3
  • Jamal Al-Din Soheili 4
1 Ph.D. Candidate in Architecture, Faculty of Urban Architecture, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Development, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran (Corresponding Author).
3 Associate Professor, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Development, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Considering the nature of housing, the individual needs to make choices and preferences about it. This research aims to investigate a relationship model of residential preferences criteria among citizens of Tehran. This research has a cross-sectional survey methodology and bases the individual to be the analysis unit. The statistical population of this study was composed of Tehran’s citizens of over 18 years.  Three hundred ten people were selected as the statistical sample via systematic random sampling. Data were gathered from a researcher-made questionnaire, and statistical analysis methods such as confirmatory factor analysis, single-sample mean differences, multi-sample mean differences and path analysis were used to analyze the data. One-sample mean differences test showed that all indicators were important for respondents. Mean difference analysis suggested that “social-cultural”, “structural-physical”, “environmental”, and “economical” criteria were respectively important in selecting housing and that they were of the same importance in different urban districts, as no significant difference was noted in those different districts.  The “economical” criterion, although accounted for the least degree of importance, had a significant effect on the importance of other criteria, as suggested by the path model. Research showed that the findings could be utilized by planners and housing policymakers, and architectural designers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing Choices
  • Housing Architecture
  • Residential-Apartment Buildings
  • Confirmatory Factor Analysis