چالش‌های سازمان‌های حرفه‌ای شهرسازی ایران از دیدگاه حرفه‌مندان، مورد مطالعاتی: سازمان نظام مهندسی ساختمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، موسسه آموزش عالی اشراق، بجنورد، ایران.

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/aaud.2019.160196.1752

چکیده

سازمان‌های حرفه‌ای علی‌رغم اهمیت و جایگاهی که در تقویت موضع حرفه‌ای می‌توانند ایفا نمایند، در ادبیات شهرسازی مغفول واقع شده‌اند. این در حالیست که آن‌ها در مسیر ایفای نقش‌های چندگانه‌ای که بر عهده‌شان گذاشته شده است، با چالش‌ها و موانع جدی مواجه هستند. در چنین بستری با گذشت حدود سه دهه از تجربه سازمان‌های حرفه‌ای شهرسازی هنوز چشم‌انداز پیش روی آن‌ها مبهم و حتی تیره و تار تصویر شده است. لذا در این پژوهش تلاش شده است با رویکرد انتقادی چالش‌هایی پیش روی این سازمان‌ها مورد بررسی قرار گرفته و تصویری از وضعیت کنونی و چشم‌اندازهای آتی آن‌ها با تمرکز بر سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یکی از فعال‌ترین این سازمان‌ها در عرصه شهرسازی ارائه گردد. بدین منظور روش تحلیل گفتمان انتقادی برای شناسایی این چالش‌ها مبنای عمل قرار گرفته است. با نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی، در مجموع 20 فرد مطلع از میان اعضای بدنه حرفه‌ای و مدیریتی سازمان نظام مهندسی انتخاب شده‌اند. داده‌های پژوهش نیز با روش مصاحبه‌های گفتمانی گردآوری شده‌اند. در نتیجه تحلیل‌ها سه گروه از چالش‌ها شامل عوامل بیرونی، عوامل درون سازمانی و عوامل درون‌گروهی شناسایی شده‌اند. در این میان عوامل بیرونی که اشاره به فراهم نبودن بستر و زمینه برای نقش‌آفرینی این سازمان‌ها دارند، بیش‌ترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در رده بعدی دامنه متنوع‌تری از چالش‌های درون‌گروهی قرار دارند که معرف نقدهای شهرسازان نسبت به جامعه حرفه‌ای خود است. در آخرین رده نیز عوامل درون سازمانی که عمدتاً به روابط درون سازمانی اشاره دارند، قرار گرفته است. مجموعه این چالش‌ها نشان‌دهنده مسیر دشواری است که پیش روی جامعه حرفه‌ای شهرسازی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges Facing Iran’s Professional Urban Development Organizations from the View of Professionals; Case Study: Construction Engineering Organization

نویسندگان [English]

  • Banafsheh Yadgarzadeh 1
  • Farshad Noorian 2
1 Assistant Professor of Urban Development Department, Eshragh Institute of Higher Education, Bojnourd, Iran.
2 Associate Professor of Urban Development Department, Faculty of Urban Development, College of Fine Arts, Tehran, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

Professional organizations, despite their significance and position in strengthening professional status, are still ignored in urban development literature. In the meantime, they encounter numerous serious challenges and barriers to the realization of the multiple roles they are entrusted with, as with the passage of around three decades since the experience of professional urban development organizations, no clear perspective has been envisaged for them. Thus, this present research used a critical approach to investigate the challenges facing these organizations, and to present a picture of their current situation and future vision by focusing on the Construction Engineering Organization as one of the most active organizations in urban development. For this, critical discourse analysis was used to identify these challenges. Using snowball sampling, a purposive sampling technique, a total of 20 informants from among the professional and managerial members of the organization was selected. Research data were gathered via discursive interviews. As a result, the analyses led to the identification of three groups of challenges, including external factors, internal factors, and intra-group factors. Here, external factors which refer to the absence of a context for the role-play of these organizations contributed most, as this was followed by a more diverse range of intra-group factors that indicated urban developers’ criticisms of their professional society. The last group includes internal factors which mainly involve intra-organizational relations. A total of these challenges suggested a difficult path lying ahead of the professional urban development society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Development Profession
  • Professional Urban Development Society
  • Professional Urban Development Organizations
  • Critical Discourse