ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های شکل‌دهنده فرم بر وجوه آن به منظور دستیابی به فرم معماری مطلوب، مورد مطالعاتی: ساختمان سازمان میراث فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران (نویسنده مسئول).

2 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

10.22034/aaud.2021.272595.2420

چکیده

معماری به وسیله فرم بروز و ظهور می‌یابد. در ایجاد فرم معماری افزون بر عوامل مؤثر بر شکل ظاهری، عوامل تأثیرگذار بر بعد معنایی آن هم اهمیت دارد. اگر ضرورت ایجاد معماری مطلوب، دستیابی به یک فرم مطلوب باشد، می‌توان پرسش کرد که فرم معماری مطلوب چگونه شکل می‌گیرد؟ و عوامل مختلف مؤثر بر شکل‌گیری فرم چه مراتبی باید داشته باشند تا دستیابی به فرم مطلوب ممکن شود؟ این پژوهش با بیان مفهوم فرم و تبیین وجوه مختلف آن تلاش می‌کند که ضمن استخراج عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری فرم، میزان تأثیر این عوامل را مشخص و دسته‌بندی‌کند. به همین منظور با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه منابع کتابخانه‌ای ضمن بررسی مفهوم فرم و وجوه مختلف آن، با تأکید بر فرم معماری، عوامل تأثیرگذار در خلق و ایجاد آن، از میان متون و منابع گردآوری دسته‌بندی گردید. برای ایجاد یک اولویت‌بندی صحیح از این عوامل، با استفاده از پرسش‌نامه از صاحب‌نظران و افراد حرفه‌ای،‌ میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل بر مؤلفه‌های مختلف فرم، جمع‌آوری گردید و یافته‌های به‌دست ‌آمده با استفاده از روش‌های آماری SPSS و AHP تحلیل گردید. پس از مشخص شدن میزان تأثیرگذاری عوامل، همبستگی آن‌ها و رابطه معنادار بین آن‌ها و مؤلفه‌های مختلف، این عوامل اولویت‌بندی شدند. به منظور آزمون یافته‌های پژوهش، تأثیر عوامل مختلف بر شکل‌گیری فرم ساختمان سازمان میراث فرهنگی کشور به عنوان یک بنای ارزشمند در معماری معاصر ایران، سنجیده شد که نتایج آن، یافته‌های پژوهش را تأیید می‌کند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوامل پر اهمیت بر شکل‌گیری فرم معماری مطلوب به ترتیب شامل توجه به محیط تاریخی، توجه به محیط طبیعی، هندسه متناسب، هماهنگی اجزا، پیروی از ارزش‌ها، مبتنی بر اندیشه‌ها و مصالح مناسب می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate The Effect Of Form-Forming Components On Its Aspects In Order To Achieve The Good Architectural Form. Case study: Cultural Heritage Organization building

نویسندگان [English]

  • Babak Alemi 1
  • morteza majidi 2
1 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Art, Kashan University, Kashan, Iran
2 Master of Architecture, Faculty of Architecture and Art, Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

Architecture Emerges Through Form. In Creating The Architectural Form, In Addition To The Factors Affecting The Appearance, The Factors Affecting Its Semantic Dimension Are Also Important. If The Need To Create The Good Architecture Is To Achieve A Good Form, One Can Ask How The Good Architectural Form Is Formed? And What Level Should The Various Factors Affecting The Formation Of The Form Have In Order To Achieve A Good Form? This Study Tries To Determine And Categorize The Effect Of These Factors By Expressing The Concept Of Form And Explaining Its Various Aspects While Extracting The Factors Influencing The Formation Of The Form. For This Purpose, Using Descriptive-Analytical Method And By Studying Library Resources While Examining The Concept Of Form And Its Various Aspects, With Emphasis On The Architectural Form, The Factors Influencing Its Creation Were Classified Among The Collected Texts And Sources. To Create A Correct Hierarchy Of These Factors, Using A Questionnaire From Experts And Professionals, The Effect Of Each Factor On The Various Components Of The Form Was Collected And The Findings Were Analyzed Using SPSS And AHP Statistical Methods. After Determining The Effectiveness Of Factors, Their Correlation And The Significant Relationship Between Them And Different Components, These Factors Were Prioritized. In Order To Test The Research Findings, The Effect Of Various Factors On The Formation Of The Building Form Of The Cultural Heritage Organization As A Valuable Building In Contemporary Iranian Architecture Was Measured, The Results Of Which Confirm The Research Findings. The Results Indicate That The Important Factors On The Formation Of The Good Architectural Form Are Attention To The Historical Environment, Attention To The Natural Environment, Proportional Geometry, Coordination Of Components, Adherence To Values, Based On Appropriate Ideas And Materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Form
  • Different Aspects Of The Form
  • Good Architectural Form
  • Factors Affecting The Architectural Form
  • Cultural Heritage Organization