کاربست ترجیحات محیطی کاربران به منظور رهیافتی بر بهبود فضای رودکناره‌‌های شهری، مطالعه موردی: ساحل بابلرود، شهر بابلسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.

10.22034/aaud.2021.274756.2434

چکیده

محیط شهری به طور همزمان می‌‌تواند باعث شکل‌‌دهی رفتارهای کاربران شده و قابلیت تطبیق‌‌پذیری با رفتار آنان را داشته باشد، بنابراین ایجاد فضاهایی برخاسته از خواسته‌‌ها و نیازهای کاربران (ترجیحات استفاده‌‌کنندگان از فضا) به منظور ایجاد فضایی شهری باهویت، زنده و پویا با هدف دستیابی به حداکثر میزان رضایت‌‌مندی ساکنان، لازم به نظر می‌‌رسد. پژوهش حاضر تلاش نموده تا با بررسی ترجیحات کاربران رودکناره بابلرود واقع در شهر بابلسر و داده‌‌های برآمده از تجربیات استفاده‌‌کنندگان، به فضایی مطلوب‌‌تر و هم‌راستا با خواسته‌‌ها و نیازهای کاربران دست یابد. این پژوهش به شیوه پیمایشی، در دو مرحله انجام پذیرفته است: مرحله نخست مطالعه‌‌ی مشاهده‌‌ای و مرحله دوم انجام مصاحبه‌‌ در قالب پرسش‌نامه نیمه ساختاریافته متشکل از ترکیبی از سوالات نظرسنجی، نمره‌‌دهی، اولویت‌‌بندی و توضیحی. تعداد نهایی پرسش‌نامه 324 عدد بوده است که سعی شد تا تمامی اطلاعات مستخرج از پرسش‌نامه‌‌ها به تفکیک سوالات در قالب جداول ساده و خوانا به عنوان داده‌‌های اصلی مصاحبه گردآوری شوند. تحلیل مصاحبه‌‌ها به روش تحلیل کیفی محتوا انجام گرفته و هم‌چنین در مواردی از مقوله‌‌بندی گویه‌‌ها و داده‌‌ها بهره برده شده است. پس از تحلیل و تطبیق داده‌‌ها مهم‌ترین گویه‌‌ها که موجب نارضایتی کاربران هستند به سه مولفه تداخل، مزاحمت و سروصدا (آلودگی صوتی) دسته‌‌بندی شدند. هم‌چنین برای تحلیل برخی از گویه‌‌های پرسش‌نامه از آزمون یو مان‌‌ویتنی استفاده گردید که مشخص شد که میزان روشنایی در شب در محدوده مطالعاتی مناسب نبوده در حالی که کاربران از میزان مبلمان شهری رضایت دارند. به طور کلی، اساسی‌‌ترین موارد به عنوان ترجیحات محیطی کاربران عبارتند از ایمنی و امنیت، محرمیت، سلسله‌مراتب فضایی، پیاده‌‌مداری و عدم وجودآلودگی صوتی؛ که برای رفع و یا بهبود آن‌ها نیز پیشنهاداتی ارائه گردید. علاوه بر موارد گفته شده، نتایج حاصل از پژوهش، نتایج به دست آمده از برخی از موارد در پیشینه پژوهش را نیز تایید می‌‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Users' Environmental Preferences as an Approach to Improving Urban Riverside Spaces; Case study: Riverside of Babolrood, Babolsar.

نویسندگان [English]

  • amirsam saadati 1
  • vahid heidar nattaj 2
  • novin Tavallaei 3
1 department of architecture. university of mazandaran
2 department of architecture. university of mazandaran
3 department of Urban Planning. university of mazandaran
چکیده [English]

The urban environment can simultaneously form the users’ behaviors and also can be adaptable by users’ behaviors, therefore creating spaces based on the desires as well as needs of users seems necessary in order to create a lively and dynamic urban space due to achieving to the maximum of residents’ satisfaction. Accordingly, this study has tried to investigate the preferences of users of an urban space and based on gained data from users’ experiences, makes an effort to achieve to a desirable space that is parallel with the demands and needs of users. The field study of this research is included two main stages: the first stage is conducted by an observational study. In the second stage, an interview was conducted with users in the form of a semi-structured questionnaire consisting of a combination of survey, scoring, prioritization, and explanatory questions. The final number of questionnaires was 324. In addition, an attempt was made to collect all the information extracted from the questionnaires in the form of simple and legible tables as the main interview data. The analysis are conducted by utilizing the qualitative content analysis also in some cases, the categorization of items and data was used. As a result, the most important items that cause user dissatisfaction were classified into three components: interference, disturbance, and noise (noise pollution), and finally, these items and components are a subset of Categories that affect users' environmental preferences include privacy, safety, security, noise pollution, spatial hierarchy, and pedestrianism, and suggestions have been presented to improve them. Also, using the Uman-Whitney test, it was found that the lighting system of the area was not appropriate at night, while users were satisfied with the amount of urban furniture. Adequacy of rest spaces is also one of the demands of users in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Space
  • Environmental Preferences
  • Babolsar
  • Babolrood
  • Riverside