معیارهای طراحی تاثیرگذار روی مشکلات رفتاری کودکان اوتیسمی در مدارس استثنائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/aaud.2019.172410.1814

چکیده

اختلال اوتیسم، اختلالی در رشد سیستم عصبی است که با نقص در تفکر، احساس و هیجان، باعث به وجود آمدن دامنه‌ای از مشکلات رفتاری در افراد مبتلا به این اختلال می‌شود. مطالعات نشان داده‌اند که معماری و طراحی مدارس می‌تواند آثار مثبتی روی بهبود مشکلات رفتاری این افراد داشته باشد. بنابراین، تشخیص اجزای معماری تاثیرگذار روی این مشکلات رفتاری برای معماران از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی معیارها و زیرمعیارهای معماری تاثیرگذار برای مشکلات کودکان مبتلا به اوتیسم است. در این مقاله، از روش توصیفی- تحلیلی به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. گروه تصمیم در این مطالعه از 20 معمار و مربی کودک با تجربه کافی در محیط آموزشی مخصوص کودکان مبتلا به اوتیسم تشکیل می‌شود. در این مقاله، مهم‌ترین معیارهای معماری با استفاده از روش دلفی شناسایی شدند که عوامل فیزیکی محیط و سازماندهی فضاها را در میان سایر عواملِ به ‌دست‌آمده از پس‌زمینه تحقیق شناسایی می‌کند. سپس، به منظور دسته‌بندی و ارزشیابی عوامل و آثار این معیارها از تکنیک دی‌مالتی‌پلکس فازی استفاده شد که نور، بافت و مصالح و عوامل آکوستیک در آن در رتبه‌های اول تا سوم رتبه‌بندی شده و هم‌چنین از نرم‌افزار مطلب و اکسل برای تحلیل یافته‌ها استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design Criteria Affecting Behavioral Problems of Autistic Children in Special schools

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Karbalaei hoseini 1
  • Jamalledin soheili 2
  • Mehrdad matin 3
1 Ph.D. of Architecture
2 Assistant Professor
3 PhD of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Autism Spectrum disorder is a disturbance in the development of the nervous system, which, with a defect in thinking, feeling and excitement, creates a range of behavioral problems for these individuals. Patients with autism are sensitive to the surrounding environment due to inadequate sensory processing. Studies have shown that the architecture and design of educational schools can have positive effects in improving their behavioral problems; therefore, recognizing the architectural components affecting behavioral problems of these children seems to be important for architects. The purpose of this research is to identify and prioritize the criteria and sub-criteria of architecture affecting the behavioral problems of Autistic children. In order to achieve this goal, in the first step, we will examine the background, views, and criteria presented in previous studies. Then, using the Delphi method, the most important criteria for designing are used to identify and screen the design.The research method used in this article is a descriptive-analytical method. The decision group in this study included 20 architectures and educators with sufficient experience about the educational environment of Autistic children. In this research, the Fuzzy Delphi technique was used to identify and screen the most important architectural criteria, which two criteria of "environmental physical factors" and "space organization" were identified among the factors derived from the research background. Then, for demarcation of the criteria and cause and effect, and their ranking, the Fuzzy DEMATEL technique was used. As a result "Light", "Texture and Materials" and "Aacoustic" factors were ranked from first to third; Matlab and Excel software were also used to analyze the findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autism
  • Behavioral Disorders
  • Fuzzy Delphi
  • Fuzzy DEMATEL