تحلیل محتوای کمی و کیفی مقالات حوزه فناوری معماری، چاپ‌ شده در مجلات علمی پژوهشی طی سال‌های 58-1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه هنر و معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد معماری، دانشگاه هنر معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/aaud.2022.272176.2418

چکیده

نشریات علمی- پژوهشی نقش برجسته‌ای در بازنمایی خلاقیت‌ها و یافته‌های علمی در یک حوزه خاص از علم دارند که تاکنون تحقیقی جامع در این‌باره، در حوزه تخصصی فناوری معماری صورت نگرفته است. بررسی نشریات به لحاظ محتوای کیفی و تعداد مقالات چاپ‌شده می‌تواند گامی موثر در مسیر کمک به پژوهشگران معماری در این حوزه تخصصی باشد. هدف از این پژوهش، ارائه نمایی از روند کلی حاکم بر مقالات چاپ‌شده در حوزه فناوری معماری، درکلیه مجلات علمی پژوهشی کشور، در خلال سال‌های 58-1398 است. در این تحقیق که در بهار سال 99 انجام گرفته است، تعداد 225 مقاله از 21 مجله علمی پژوهشی داخل کشور مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، کیفی و توصیفی است. ابتدا از طریق تحلیل محتوای کیفی مقالات، یک دسته‌بندی موضوعی به دست آمد و موضوعات فناوری معماری به هشت زیرگروه تقسیم شد، سپس با استفاده از روش‌‌های آماری، روابط بین آن‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. در این بررسی، تعداد ده پارامتر برای تدقیق بیش‌تر لحاظ شد که عبارتند از: "سهم موضوعی مقالات"، "مشارکت نهادها"، "مجلات منتشرکننده"، "رتبه علمی مؤلفین"، "مشارکت گروه‌های علمی- تخصصی"، "منابع و مآخذ مورد استفاده"، "سال انتشار"، "روش تحقیق مورد استفاده"، "مدت پذیرش"، "منابع و مآخذ". نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد، موضوع "سازه" بیش‌ترین موضوعی بوده‌ است که پژوهشگران به آن پرداخته‌اند و موضوع "دیجیتال" کم‌ترین سهم را به خود اختصاص داده ‌است. از بین مؤلفین، فراوانی دانشجویان ارشد به صورت معنی‌داری قابل توجه است که با توجه به گرایش معماری و فناوری در سطح ارشد قابل توجیه است. بیش‌ترین تعداد مقالات در خلال سال‌های 90-95 بوده که نشان از افزایش توجه به این موضوع در بین پژوهشگران در سال‌های اخیر و با توجه به نیاز جامعه به این موضوع دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative and qualitative content analysis of articles in the field of architectural technology (published in scientific research journals during 1979-2019)

نویسندگان [English]

  • Yahya Mohamadzadeh Goodini 1
  • Mohsen Vafamehr 2
  • Leila Babazadeh miri 3
1 Departman of Architecture, Faculty of Art & Architecture, Razi, Kermanshah
2 Architecture and Urbanism Faculty, IUST, Tehran, Iran
3 Islamic Azad university-Kermanshah
چکیده [English]

Scientific-research journals have a prominent role in representing creativity and scientific findings in a specific field of science, which has not been comprehensive research in the field of architectural technology. Reviewing publications in terms of qualitative content and number of published articles can be an effective step in helping architectural researchers in this field.
The purpose of this study is to provide an overview of the general trend of articles published in the field of architectural technology in all scientific research journals in the country during the years 1398-58. In this study, which was conducted in the spring of 1999, 225 articles from 21 scientific research journals in the country were reviewed.The research method used in this research is qualitative and descriptive. First, by analyzing the qualitative content of the articles, a thematic classification was obtained and the issues of architectural technology were divided into eight subgroups, then, using statistical methods, the relationships between them were analyzed. In this study, ten parameters were considered for further investigation, which are:"Thematic contribution of articles", "Participation of institutions", "Publisher journals", "Scientific rank of authors", "Participation of scientific-specialized groups", "Sources and references used", "Year of publication", "Research method used "," Acceptance period "," Sources and references ".The results of this study show that the subject of "structure" has been the most discussed by researchers and the subject of "digital" has the least share.Among the authors, the number of senior students is significantly significant, which can be justified according to the orientation of architecture and technology at the senior level.The highest number of articles was during the years 1995-90, which shows the increasing attention to this issue among researchers in recent years and according to the needs of society on this issue, also the most used research method is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific research articles
  • architecture
  • architecture technology
  • content analysis