بررسی و مقایسه نقش زیرساخت‌های شهری در تشکیل شبکه سبز شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/aaud.2022.269053.2429

چکیده

گسترش فضای سبز شهری و ایجاد شبکه‌ای از فضاهای سبز در سطح شهر، علاوه بر رفع نیازهای شهروندان به تفریح و ارتباط با طبیعت، از طریق کمک به کاهش آلودگی هوا، ارتقای تنوع زیستی، ایجاد تنوع و استفاده از اراضی زراعی و باغی موجود، برای ایجاد اکوسیستم‌های فعال شهری به گسترش ارتباطات اجتماعی، بهبود امنیت و رونق اقتصادی باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی کمک می‌کند. به عنوان یک زیرساخت سبز می‌تواند بر پویایی و پایداری شهرها تأثیر بگذارد. در این پژوهش مولفه‌های زیرساختی تاثیرگذار بر تشکیل شبکه سبز و بررسی‌های خدمات اکوسیستمی ارائه‌شده توسط آن‌ها از پژوهش‌های پیشین با استفاده از اسناد و مدارک کتابخانه‌ای استخراج گردید. سپس میزان تمرکز بر این مولفه‌ها در 25 نمونه موردی شبکه سبز شهری در جهان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است. روش نمونه‌گیری هدفمند مورد استفاده قرار گرفت. ارزیابی و امتیازدهی به نمونه‌ها در مقیاس لیکرتِ پنج‌طیفی صورت گرفته است. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نمونه‌های موفق گسترش زیرساخت‌های سبز و تشکیل شبکه‌های سبز شهری، مولفه‌های اساسی در بخش‌های زیرساختی و خدماتی وجود دارد که برای شکل‌گیری شبکه سبز و گسترش آن ضروری است، که در بخش یافته‌ها و نتیجه‌گیری تحقیق ذکر شده است. علاوه بر این، با توجه به رابطه ساختار و ارائه خدمات، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، لزوما وجود زیرساخت‌های مرتبط با برخی خدمات اکوسیستمی منجر به ارائه آن خدمت نخواهد شد و زمینه‌های تاثیرگذار جانبی در ارائه کارآمد خدمات اکوسیستمی نقشی اساسی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Comparison of the Role of Urban Infrastructure in Urban Green Network Formation

نویسندگان [English]

  • Maryam Norouzi 1
  • Kianoush Suzanchi 2
1 M.a ladscape architecture, Tarbiat modares university, Tehran , Iran
2 Ph.D. in Environmental Design., Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Art & Architecture, University of Tarbiat Modares
چکیده [English]

Expanding urban green space and creating a network of green spaces in the city provides recreation and connecting with nature for citizens, by helping reduce air pollution, promote biodiversity and diversify the use of existing agricultural and horticultural lands, create urban active ecosystems. It has helped to expand social communication, improve security, and prosper the existing gardens and farmland, and as green infrastructure, can have an impact on the dynamics and sustainability of cities.
In this study, the influencing infrastructure components on green network formation and examining the ecosystem services provided by it that extracted from previous research and library documents. the concentration of these components in 25 case studies of the urban green network in the world was investigated and analyzed. A descriptive-correlational analytic research method used. The sampling method is purposive. The study sample consists of 25 urban green infrastructure networks in different countries of the world. Samples were evaluated and scored on a 5-point Likert scale.
The results show that in successful examples in the development of green infrastructure and the formation of urban green network, there are some basic components in the infrastructure and service sectors that require the formation of a green network and its expansion, the existence of these components which are mentioned in research findings and conclusions.The results show that the existence of infrastructure related to some ecosystem services does not necessarily lead to the provision of such services and the influential lateral areas play an essential role in the efficient delivery of ecosystem services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban green network
  • ecosystem services
  • green infrastructure
  • urban infrastructure