طراحی خیابان بر پایه متغیرهای کیفیت محیطی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار طراحی شهری گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد طراحی شهری و دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

خیابان ساده‌ترین جزء و عنصر فرم شهری است. خیابان موجودیتی فیزیکی است که نه تنها ساختمان‌هایی را که آن را تعریف می‌کنند بلکه اجتماع نگهدارنده آن را به هم می‌پیوندد و یکپارچه می‌نماید. عمده‌ترین اختلاف نظرها در تفکرات طراحی شهری مربوط به شیوه نگرش به خیابان است. از سویی، فرایند شناخت شهرها بسیار پرهزینه است. این فرایند در کجا و چگونه شروع می‌شود و به کجا ختم می گردد؟ جواب این پرسش‌ها باید از ریشه‌ها و اجزاء پایه‌ای که یک شهر را تعریف می‌کنند شکل بگیرد. این تحقیق در تلاش ایجاد یک روش برای شناخت ظرافت‌های یکی از این اجزاء پایه یعنی خیابان است که ساده‌ترین و در عین حال مهمترین جزء محسوب می‌شود. به عبارتی هر تلاش برای فهم معنای خیابان و  نقش آن در فرایند ارتباطات و تعاملات انسانی نیاز به درک ماهیت روابط بین انسان و محیطش و همچنین درک نقش خاص خیابان در این روابط دارد. سئوالی که به ذهن می‌رسد این است که یک خیابان چه موقع خیابان خوبی به شمار   می‌رود؟ وقتی که یک خیابان را بهتر از دیگری بدانیم، آگاهانه یا ناآگاهانه دلایل و توجیه خاصی برای آن می‌آوریم. ولی آنچه مهم است این است که بتوانیم اظهار نظر کیفی خود را در مورد خیابان‌های خوب یا بد تبیین کنیم.

کلیدواژه‌ها


بنتلی؛ الک؛ مورین؛ مک گین؛ اسمیت. (1382)، محیط های پاسخده، مصطفی بهزادفر، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

جیکوبز، جین. (1386)، مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی، حمیدرضا پارسی، آرزو افلاطونی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

قریب، فریدون. (1385)، شبکه ارتباطی در طراحی شهری، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

کریر، راب. (1383)، فضای شهری، خسرو هاشمی نژاد، چاپ اول، اصفهان، نشر خاک.

کنف لاخر،هرمان. ( 1387)، اصول برنامه ریزی (طراحی) تردد پیاده و دوچرخه، فریدون قریب، چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

گیبونز، جوانا. اوبرهولز، برنارد. ( 1386)، مناظر خیابانی شهر، امیر اعلاعدیلی، اصفهان، انتشارات همام.

لنگ، جان. (1386)، طراحی شهری:گونه شناسی رویه ها و طرحها، حسین بحرینی، چاپ اول، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

قربانیان، مهشید. (1387)، خیابان های اصلی شهر؛ ارائه دستورالعمل های طراحی با رویکرد" فضایی برای زندگی و حیات جمعی"

تابنده، روزبه. (1384)، "سمفونی خیابان"، مجله جستارهای شهرسازی، تهران، شماره 13 و 14، پائیز 1384.

 

 

 

 

 

Anderson, S. 1978. On Streets. The Institute For Architectural Studies, MIT Press

Appleyard, Donald, Kevin Lynch, and John R. Myer. 1964. The View from the Road. Cambridge: Published for the Joint Center for Urban Studies of the Massachusetts Institute of Technology and Harvard University by the M.I.T. Press, Massachusetts Institute of Technology.

Calthorpe, Peter. 1993. The Next American Metropolis. Chichester, West Sussex: Academy Editions

Douglas, Porteous, J. 1977. Environment and Behavior, Planning and Everyday Urban Life. Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.

Ellis, William C. ed. Anderson, Stanford Owen. 1978. “The Spatial Structure of Streets”. On Streets. Cambridge, MA: MIT Press

Gehl, Jan. 2006. Life Between Buildings: Using Public Space, Van Nostrand Reinhold

Jacobs, Allan B. 1996. Great Streets. Cambridge, MA: MIT Press.

Jacobs, Jane. 1961. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House.

Lynch, Kevin. 1981. A Theory of Good City Form. Cambridge, MA: MIT Press.

Moughtin, C. 1992. Urban Design: Street and Square, Oxford: Butterworth Architecture

Rudofsky, Bernard. 1969. Streets for People; a Primer for Americans. Garden City, N.Y.: Doubleday

Schwartz, Gail Garfield. 1984. Where's Main Street, U.S.A.? Westport, Conn.: Eno Foundation for Transportation.

Southworth, M. Ben Joseph,E. 2003. Streets and the Shaping of Towns and Cities, McGraw Hill

Whyte, William Hollingsworth. 1980. The Social Life of Small Urban Spaces. Washington D.C.: Conservation Foundation.