مدلسازی راهبردهای ساختاری دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با اقتباس از تجربیات گذشته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دوره دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

تغییرات و پیشرفت‌های علمی در حوزه های مختلف باعث تغییرات چشمگیر و مؤثر در نحوه رویارویی مراکز آموزش عالی با نحوه آموزش و کمیت و کیفیت مرتبط با آن می شود. تعیین و تبیین اهداف و برنامه های آتی در زمان های متفاوت روشی قطعی تر در جهت رسیدن به آینده مطلوب می باشد که در نتیجه آن، دانشکده های معماری توان واکنش مناسب نسبت به این تغییرات را پیدا م یکنند. دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با تأکید بر نوع آموزش معماری در دوره های مختلف و همچنین نحوه برخورد با آموزش معماری، به عنوان دانشگاه مادر و نماد آموزش عالی کشور، می تواند نقش هدای تکننده و جه تدهنده سایر دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی را برعهده داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به اهتمامی که در حال حاضر در تولید و توسعه علم وجود دارد، بازنگری به جهت احیاء نقش سازنده تر دانشگاه تهران در عرصه داخلی و منطق های و همچنین هم راستا شدن طرح های اجرایی و آموزشی معماری با سیاستهای کلان و قوانین استنادی بالادست به عنوان عوامل تعیین کننده کلی، برای تعیین اهداف آتی مراکز آموزش معماری ضروری به نظر میرسد. روش به کار گرفته شده در این پژوهش"مشابه سازی" و بر پایه تقسیم بندی روشهای پژوهش پیشنهادی چپین صورت گرفته است که شامل آمایش اطلاعات به صورت جامع و مدلسازی مفهومی آن در سه مرحله گذشته، حال و آینده به کار گرفته شده است. در این پژوهش علاوه بر تأکید بر نظریه های توسعه ای واقعی تگرا و پرداختن به فلسفه گذشت هنگر حقیقت جو، از نظریه های مبتنی بر تبیین وضعیت موجود به منظور طراحی آینده ممکن، نیز بهره گرفته شده است. از این رو طرحی برمبنای برنامه دهی، برنامه ریزی و ارائه مدل های شبک های با ساختاری پایا و هدفمند برای دانشکده معماری با اقتباس از گذشته، مرحله اول این طرح پژوهشی و مقاله حاصل از آن را متأثر نموده است.

کلیدواژه‌ها


-- Ahmadzadeh, S. (2005). Evaluation and Comparison Standards of Iran’s Academic Libraries in Library of College

of Fine Arts (Tehran University). Bagh- e – Nazar, (3), 3

-- Azizi, M. (2003). Educational Transformation in College of Fine Arts. Honarha-ye-ziba, (14), 4.

-- Bahreyni, S.H., & Tabibian, M. (2007). Evaluation of Education in Urbanism Department (PhD Course). Honarha-

ye-ziba, (30), 13.

-- Bani Masoud, A. (2009). Iranian Contemporary Architecture. Tehran: Honar Meari Gharn.

-- Chapin, F.S. (1974). Human Activity Patterns in The City: Things People Do in Time and in Space. New York,

London, Sydney, Toronto : A Wiley Interscience Publication, John Wiley & Sons.

-- Diba, D. (2008). Inception of College of Fine Arts. Memari va Farhang, (32), 26.

-- Dorudgar, GH. (2009). Modification of Selecting Students for Preferment Quality of Architectural Education.

Honarha-ye-ziba, (38), 25.

-- Duzduzani, Y. (2010). College of Fine Arts, (Unpublished Document) in PhD Course with I. Etesam, Department

of Art & Architecture, Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran.

-- Etesam, I. Technology Alongside Traditional Education. Memari va Farhang, (32), 37.

-- Ghoddusifar, S. H. (2008). Scrutiny of Dissertation in the College of Fine Arts (School of Architecture). Memari

va Farhang, (32), 103.

-- Hojat, I. (2003). Creative Education, Experiment of 2002. In A. S. Mahmoudi (Ed.), Architectural Education, Proceedings of the 2th Conference of Architectural Education, (Pp.45-54). Tehran: university of Tehran Press &

Negah-e-Emrouz.

-- Islami S. Gh. R. (1996). Production Process and Endogenous Development (with reference to demand-supply

relationship), 13th Interschool Conference on Development, University of Huddersfield, Huddersfield: U.K.

-- Islami S. Gh. R. (1998). Endogenous Development: A Model for the Process of Man-environment Transaction,

Unpublished PhD Thesis, Heriot‐Watt University, Edinburge, UK.

-- Islami, S. Gh. R. (2002). Problem Solving for Endogenous Development. Soffeh, (34), 41.

-- Mahboubi Ardakani, H. (1971). History of Transformation in Tehran University and Tehran’s Institute of Higher

Education. Tehran: University of Tehran Press.

-- Naghdbishi, R. (2010). Architectural Education after Cultural Revolution, (Unpublished Document) in PhD

Course with I. Etesam, Department of Art & Architecture, Science and Research Branch of Islamic Azad University,

Tehran.

-- Saedsamiea, A. (2008), The Education System, Memari va Farhang, (32), 30.

-- Soltaninezhad, A., Mohammadi, B., Zare, A. (2010). Atlas of Higher Education, 2008-2009 Academic year. Tehran:

University of Tarbiat Modarres Press.

-- Soltanzadeh, H. (2008). Formation of the College of Fine Arts. Memari va Farhang, (32), 5.

-- Team-work’s Brief of Comprehensive Planning in School of Architecture. (2009). Tehran: Vice chancellor for

Research.

-- Vice Chancellor for Planning & Programming in U.T. (2004). Strategic Program and Quinquennial Plan of Tehran

University, (non-printed).

-- Zargarinezhad, GH. (2007). From School of Beaux Industries to College of Fine Arts, Review on Background of

Formation of Fine Arts in Tehran University. Honarha-ye-ziba, (30), 5.