تسریع روند بهبودی بیماران با طراحی مناسب پنجره های اتاق های بستری، نمونه موردی: اقلیم معتدل و مرطوب (مدار 36 تا 38 درجه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گرایش طراحی فضاهای درمانی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

در طراحی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی- درمانی، به دلیل اهمیت بالای ماهیت کاربری که با سلامت روح و جسم انسان در ارتباط است و نیز حاکم بودن روابط پیچیده عملکردی (روابط برونبخشی و درونبخشی بیمارستان) در آن، توجه به الزامات طراحی مناسب نقش حیاتی دارد. یکی از این الزامات استفاده صحیح از نور روز است. از دیگر سوی در اقلیم های با رطوبت بالای هوا (مانند اقلیم معتدل و مرطوب) اهمیت توجه به نور روز برای ایجاد محیطی شفابخش بیشتر احساس میشود، زیرا این اقلیم‌ها با روزهای ابری و کم نور بیشتری روبرو هستند. نوشته حاضر در صدد است که با اتکاء به مطالعات و تحقیقات تجربی و میدانی معتبر انجام شده (در مورد تأثیر نور روز در بیمارستا نها) به تشریح اثرات جسمی و روحی نور روز بر بیماران بپردازد. سپس با استخراج ویژگی های نور روز مناسب حاصل از نتایج و یافته های پیشین و نیز استانداردهای معتبر درباره نور روز و همچنین با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، راهکار کالبدی مناسب برای استفاده بهینه از نور روز در اتاق های بستری در اقلیم معتدل و مرطوب (مدار 36 تا 38 درجه) ارائه می شود، که شامل ابعاد مناسب پنجره ها، به منظور فراهم آوری موجبات ورود نور روز به میزان کافی به اتاق بستری، جهتگیری صحیح ساختمان، و ویژگی های سایه بان، مناسب اتاق بستری (به منظور جلوگیری از ورود تابش مستقیم آفتاب) در منطقه مذکور است. در مرحله بعد، صحت نتایج به دست آمده با نرم افزار نورپردازی دیالوکس مدل سازی و بررسی می شود. البته لازم به ذکر است که این روند طراحی و مدل سازی در سایر اقلیم ها نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. از آن جا که طراحی اتاق بستری بر اساس استانداردهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران و وزارت بهداشت انجام می شود، میزان کارایی این استانداردهای طراحی (از نظر استفاده صحیح از نور روز در اتاق بستری) با نرم افزار محاسب نور سنجیده شده و در صورت لزوم مدل جایگزینی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


-- Beauchemin, K. M., Hays, P. (1996). Sunny hospital rooms expedite recovery from severe and refractory depressions.

Journal of Affective Disorders, 40(1-2), 45–51.

-- Benedetti, F., Colombo, C., Barbini, B., Campori, E., & Smeraldi, E. (2001). Morning sunlight reduces length of

hos-pitalization in bipolar depression. Journal of Affective Disorders, 62(3).

-- Boyce, P., Hunter, C., & Howlett, O. (2003). The benefits of daylight through windows. New York: Rensselaer

Polytechnic Institute.

-- British Standards Institution (BSI). (1999). Emergency lighting. London: BSI.

-- CABE (Commission for Architecture and the Built Environment). (2004). The role of hospital design in the recruitment,

retention and performance of NHS nurses in England. London: Commission for Architecture and the

Built Environment.

-- Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE). (1999). Daylighting and window design. London:

CIBSE.

-- Edwards, L., Torcellini, P. (2002). A literature review of the effects of natural light on building occupants (Technicalreport).

Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory.

-- Federman, E. J., Drebing, C. E., Boisvert, C., & Penk, W. (2000). Relationship between climate and psychiatric

inpa-tient length of stay in Veterans Health Administration hospitals. American Journal of Psychiatry, 157(10),

1669.

-- Kasmaei, M. (2008). Climatic design, zoning anf guidelines for moderate climates. Tehran: Building and Housing

Research Center.

-- Jana, M., George, M., Elizabeth, K. V., & Timothy, R. (2005). Hospital design and staff perceptions: an exploratory.

The Health Care Manager, 24(3), 233.

-- Keighley, E.C. (1973). Visual requirements and reduced fenestration in offices: a study of multiple apertures and

window area. Build Sci, 8, 320–331.

-- Lawson, B. (2002). Healing architecture. The Architectural Review, 211(1261), 72.

-- Lewy, A. J., Nurnberger, J. I., Wehr, T. A., Pack, D., Becker, L. E, Powell. R. L. (1985). Supersensitivity to light:

Possible trait marker for manic-depressive illness. American Journal of Psychiatry, 142, 720–727.

-- Loe, D.L., Mansfield, K.P. & Rowlands, E. (1994). Appearance of lit environment and its relevance in lighting

design: experimental study. Ltg Res & Technol, 26 , 3.

-- Management and Planning Organization of Iran (MPO). (2004). Hospital building design (1). Tehran: Management

and Planning Organization of Iran.

-- McColl, S. L., & Veitch, J. A. (2001). Full-spectrum lighting: A review of its effects on physiology and health.

Psychological Medicine, 31, 950–964.

-- Todd, W. (2007). A Room with More than a View. The Next American City, (14), 40.

-- Ulrich, R. S., Zimring, C., Joseph, A., Quan, X & Choudhary, R. (2004). The role of the physical environment in

the hospital of the 21st century: A once-in-a-lifetime opportunity. Concord. CA: The Center for Health Design.

-- Veitch, J. A ., & McColl, S. L. (1993). Full spectrum fluorescent lighting effects on people. A critical review, 659,

Ottawa, Canada: Institute for Research in Construction.

-- Walch, J. M., Rabin, B. S., Day, R., Williams, J. N., Choi, K., & Kang, J. D. (2005). The effect of sunlight on postoperative

analgesic medication usage: A prospective study of spinal surgery patients. Psychosomatic Medicine,

67(1), 158–163.

-- Watson, D. (2008). Climatic Design. (V. Ghobadian, Trans.). Tehran: University of Tehran.