فرآیند رخداد معنا در فضای شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

2 دانشیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده معماری و شهرسازی، تبریز، ایران.

چکیده

نظریه های زبانی از نظر فلسفی و نظریه ای، مبنای مناسبی برای تحلیل و یا تفسیر پدیده های مختلف و از جمله معماری و شهرسازی است. موضوع این مقاله"معنی شناسی فضای شهری" در بستر و زمینه فرهنگی و اجتماعی خود است که با استفاده از رهیافت زبان شناسی و کاربست مفاهیم آن، در جستجوی فرآیند رخداد معنایی در فضای شهری می باشد. مقاله با استعانت و کاربست آموزه های معنی شناسی در زبان شناسی، به خوانش و قرائت فضای شهری م یپردازد. در این میان، در فرآیند نقش دلالت های درون زبانی در قالب قواعد نحوی(ساختار زبانی) و مفاهیم بازنمودی (ادراکات زبانی) از یک طرف، و دلالت های برون زبانی در قالب مفاهیم غیرکلامی و موقعیتی از طرف دیگر، فرآیند تحقق معنا را در متن موجب می شود. بر این اساس، فرآیند رخداد معنا در فضای شهری نیز از هم زمانی و توامانی سه عامل عینی، ذهنی و اجتماعی، به ترتیب در قالب ویژگی های ساختاری فضا، ادراکات و تجربه های فضایی و رفتارها و کنش کنشگران در فضای کالبدی، قابل تحقق است.

کلیدواژه‌ها


-- Ahmadi, Babak. (1992).The Text –Structure and Textual Interpretation. Tehran: Nashr-e Markaz Publishing Co.

-- Altman, Irwin. (2003). The Environment and Social Behavior, Privacy, Personal Space, Territory, Crowding. (Ali.

Namazian, Trans.). Tehran: University Of Shahid Beheshti Press.

-- Bentley, L.A., Alcock, P., Murrain, S., McGlynn, G. Smith. (1985). Responsive Environment: A Manual For Designers.

London: The Architectural Press.

-- Barthes, Roland. (1977). Rhetoric of the image . (Stephan. Heath, ed. & Trans.). Newyork: Hill&Wang.

-- 1974,1992( .). Design Of The Cities. London: Thames & Hudson. -Bacon, E

-- Carmona, M. (1388). Public Places, Urban Spaces. (Fariba. Gharai, Trans.). Tehran: University Of Atr Press.

-- Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of Syntax. Cambridge: MA: MIT Press.

-- Chomsky, N. (1970). Current Issues in Lingustic theory. Netherlands: Mouton.

-- C, Levi-Strauss. (1973). .Anthropologie Structurale. Prais: vol. 1.

-- Dougherty, R. (1975). Harris and Chomsky at the syntax – semantics boundry. (In D. Hockney.Etal, eds.). Contemporary

Research.

-- Eco, Umberto.(1992). La Production des Signes . Le livre de poche, bibilo,essais.

-- Gosling, David.(1996).Gordon Cullen: Vision Of Design. Britain: Academy Editions.

-- Habibi, Mohsen. (2008). Dela cite a la ville. Tehran: Published By: University Of Tehran.

-- Harris, R. (1960). Signs.Language and Communication. Roatledge.

-- Jonson, Paul-Alan.(1994). The Theory of Architecture, Concepts, Themes & Practices. New York: Van Nostrand

Reinhold.

-- lang, jon. (2007). Creating Architectural Theory,The Role Of Behavioral Sciences in Environmental Design. (Dr

Alireza. Eynifar, Trans.). Tehran: University of Tehran Press.

-- Lanot, Frank. (2000). La ville et la littérature, in: La ville et l’urbain l’état des savoirs, redigeret af. T. Paquot, M.

Lussault og S. Body-Gendrot. Paris: La Découverte. pp. 115

-- Luchinger, Arnulf. (1981). Structuralism in Architecture and Urban Planning. Stuttgart: Karl Kramer Verlag..

-- Lynch, Kevin.(1960). The Image of the city. MIT Press.

-- Lynch, Kevin.(1979). Open Space: Fredom and Contorol. In Banerjee, T. and Southworth, M.

-- Palmer, Frank.(1996). Semantics. ( Kourosh. Safavi, Trans.). Tehran: Nashre Markaz.

-- Norberg-Schulz, Christian. (1975). Meaning in Western Architecture. (Mehrdad. Qayyumi Bidhendi, Trans.). Tehran:

Published By Matn.

-- Rapoport, Amos. (1988). On the Cultural Origins of Settlements. ( Razieh. Rezazadeh, Trans.). Tehran: published

By University Of Sience & Technology.

-- Rapaport, Amos. (1990). The Meaning of the bult environment : a nonverbal communication approach. Tucson:the

university of Arizona Press.

-- Rossi, Aldo. (1973). Die Architektur der Stadt, Bauwelt Fundamente. Dusseldorf: Bertelsmann Fachverlag.

-- Safavi, Kourosh. (2007). Semantics. Tehran:Soureh mehr.

-- Salgas, jean-Pierre. (1985). J.M.G. Le Clezio: Lire c’ est S’aventurer dans l’autre . Entrtien, La Quinzaine Litteraire.

-- Scott Brown, Dennis. (1968). Lernen Von Las Vegas. Verlag Fur Architekture.

-- Tibbalds, F. (1992). Making People Frindly Tomns : Improving the Public Environments in Town and Cities. Harlow,

Essex: Longman Press.

-- Tonkiss, Fran. (1968). Space, The City and Social Theory. (Hamed Reza. Parsi., & Arezo. Aflatouni,Trans.). Tehran:

Univirsity of Tehran.

-- Venturi, Robert. (1977). Complexity and Contradiction In Architecture. London: the Architectural Press.

-- Whyte, William. (1980). Street Life Project. (Jahanshah. Pakzad,Trans.). Tehran: Armanshahr.