تعیین تراکم ساختمانی بهینه در محلات حاشیه نشین با ملاحظات اجتماعی- فرهنگی، مطالعه موردی: خاک سفید تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان، اصفهان، ایران

2 استاد شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

تعیین تراکم ساختمانی بدون توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه و فقط ب هصورت تقلیدی مطلق از غرب، نمی تواند راه حل مناسبی برای مشکل مسکن باشد. از این رو ضروریست تا با شناخت مشک لهای ایجاد شده و یافتن عوامل اثرگذار در آن، تراکم ساختمانی را با ویژگی های اجتماعی و فرهنگی محله ها متناسب کرده و از این طریق در راستای بهبود شرایط زندگی گام برداشت. بر این اساس در تحقیق حاضر با علم و آگاهی از تعدد عوامل تأثیرگذار بر تعیین تراکم ساختمانی، ب هدلیل محدودی تهای تحقیق، تنها معیارهای اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر این مقوله را در محله خاک سفید که از جمله سکونتگا ههای غیررسمی شهر تهران می باشد، بررسی کرده و با یک تحلیل آستانه ای، بیشینه تراکم ممکن را برای هر کدام از بلوک های محله مورد نظر محاسبه م یگردد. روش تحقیق این مطالعه به توصیفی- تحلیلی و از نوع نمونه موردی (محله خاک سفید) است و برای جم عآوری داده ها، از روش کتابخانه ای و میدانی، و برای تحلیل آ نها از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و بکارگیری نرم افزار expert choice کمک گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین قابلیت به لحاظ اجتماعی- فرهنگی جهت افزایش تراکم ساختمانی متعلق به بلوک 14 در جنوب میدان نواب صفوی و ک مترین قابلیت متعلق به بلوک 10 در جنوب پارک گلشن می باشد. 

کلیدواژه‌ها


-- Adams, R. E. (1992). Is happiness a home in the suburbs? The influence of urban versus suburban neighborhoods

on psychological health. Journal of Community Psychology, 20 (4), 353–372.

-- Ahlbrandt, R. S. (1984). Neighborhoods, People, and Community. New York: Plenum.

-- Akhundi, A. (1996). People participation in housing provision and urban management, The 3rd Seminar on housing

development policies in Iran, Tehran: Ministry of Housing and Urban Development.

-- Ahari, Z., Arjmandnia, A., Habibi, S. M., Khosrokhavar, F. (1988). The minimum housing. Building and housing

research center.

-- Arkeolog Consulting Engineers. (1995). The social and economical aspect of housing design in city centers, The

2nd Seminar on housing development policies in Iran, Tehran: Ministry of Housing and Urban Development.

-- Azizi, M. M. (2003). Density in urban planning: principles and criteria for density determination. Tehran: University

of Tehran.

-- Azizi, M. M. (2003a). The role of construction density in urban development. The 1st Seminar on Construction in

Capital. Tehran: University of Tehran.

-- Azizi, M. M. (2004). Housing indicators in process of housing planning. Honar Hay-e Ziba, 17, 31-42.

-- Azizi, M. M. (2004a). Housing planning and the role of local institutions, Scientific -practical conference about

neighborhood development. Tehran.

-- Azizi, M. M. (2006). Sustainable neighborhood, case study: Narmak, Tehran. Honar Hay-e Ziba, 27, 35-46.

-- Azizi, M. M. & malekmohamad nejad, S. A. (2007). A comparative study between two different patterns of residential

complexes (Low-rise and High-rise buildings), the case study of Noor (seoul) and Eskan residential complexes

in Tehran. Honar Hay-e Ziba, 32, 27-38.

-- Bastani, S. (1990). The analysis of neighbor’s relations in apartment in Tehran, Dissertation for master degree,

University of Tehran, Tehran.

-- Bumsazan Consulting Engineers. (2006). The abstract of Tehran comprehensive plan.

-- Cassidy, M. W. A. (1970). Social indicators, accidents and the home environment. University of California, Institute

of urban and regional research. working paper, 132, Berkely: California.

-- City council of Tehran. (2006). 292nd and 293rd act for Tehran.

-- Fajre Toseh Consulting Engineers. (2007). The feasibility of high buildings construction in Bojnourd.

-- Godsipour, H. (2000). An introduction to multi-criteria decision making: analytic hierarchy process (AHP).Tehran:

Amirkabir University.

-- Gruber, K. J., & Shelton, G. G. (1987). Assessment of neighborhood satisfaction by residents of three housing

types. Social Indicator Research, 19 (3), 303–315.

-- Hanachi, P. (2007). Density increasing as a problem for housing sector. Shahrvande Emruz. 17, 25-30.

-- Hur, M., & Morrow-Jones, H. (2008). Factors that influence residents’ satisfaction with neighborhoods. Environment

and Behavior, 40 (5), 619–635.

-- Lee, B. A., & Guest, A. M. (1983). Determinants of neighborhood satisfaction: a metropolitan-level analysis.

Sociological Quarterly, 24, 287–303.

-- Lee, Yung-Jaan. (2008) Subjective quality of life measurement in Taipe. Building and Environment, 43.

-- Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of psychology, 140, 1–55.

-- Lu, M. (1999). Determinants of residential satisfaction: ordered logit vs regression, models. Growth and Change,

30, 264–287.

-- Miller, F.D., Tsemberis, S., Malia, G.P., & Grega, D., (1980). Neighborhood satisfaction among urban dwellers.

Journal of Social Issues, 36 (3), 101–117.

-- Ministry of interior. (1998). The ways for urban development plans implementation. Tehran.

-- Mohan, J., & Twigg, L., (2007). Sense of place, quality of life and local socioeconomic context: evidence from the

Survey of English Housing, 2002/03. Urban Studies, 44 (10), 2029–2045.

-- Newman, O. (1973). Defensible Space: People and Design in the Violent City. London: Architectural Press.

-- Nooraie, H. (2009). The analysis of security in spontaneous communities with special reference to social pathology,

case study: Khaksefid, Tehran, Presented as a paper for Seminar course, Tehran: University of Tehran.

-- Pardaraz Consulting Engineers. (2008). Local plan for Khaksefid.

-- Tofigh, F. (1993). Multi-criteria evaluation in physical planning. Abadi journal, 11. 40-53.

-- Turner, j., and Fichter, R. (1972). Freedom to build. New York: the macmillan Co.

-- United Nations. (1984). The social aspect of housing. (A. Mokhber,Trans.). Tehran: Plan and budget organization.

-- Varesi, H. R. (1995). Analysis of apartment dwellings in Isfahan. The 2nd Seminar on housing development policies

in Iran. Tehran: Ministry of Housing and Urban Development.

-- Westaway, Margaret S. (2006). A longitudinal investigation of satisfaction with personal and environmental quality

of life in an informal South African housing settlement, Doornkop, Soweto, Habitat International, 30.

-- Zebardast, E. (2001). Application of analytic hierarchy process in urban and regional planning. Honar Hay-e Ziba,

10, 13- 22.

-- Zebardast, E. (2009). Statistic in urban planning booklet. Tehran: University of Tehran.

-- Zebardast, E, (2009). The Housing Domain of Quality of Life and Life Satisfaction in the Spontaneous Settlements

on the Tehran Metropolitan Fringe. Soc Indic Res, 90.