جایگاه اصالت درمرمت بافت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مرمت ابنیه و بافت های تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش که با عنوان"جایگاه اصالت درمرمت بافت" ارائه میشود با هدف کیفیت بخشیدن به مفهوم مرمت بافت و ارتقاء مطلوبیت فضای بافت های تاریخی کشورمان انجام شده است. این پژوهش سعی در بازآفرینی دانش مرتبط با مفاهیم هنر اصیل و بومی مرمت از طریق مقایسه نظریه های گوناگون در علوم رفتاری، روان شناسی و مرمت شهری دارد. این نگاه تأثیر دو مؤلفه حس مکان و حس تعلق، که باعث اصالت بخشیدن به فضای مرمت شده بافت می شوند را در فرضیه خود طرح م یکند. این پژوهش به صورت کیفی و بر مبنای روش فرا تحلیل 1که نوعی مرور آثار مکتوب است، نوشته شده است. در کنار این روش از مدل تطبیقی 2برای تبیین و مقایسه مفاهیم استفاده شده است. این روش بر تقابل نظریه های مختلف براساس یافته های پژوهشگران در حوز ههای مختلف علوم مرتبط با مرمت شهری استوار می باشد. روایی این روش بستگی به دقت در جستجوی متون، انتخاب مناسب نظریه ها و استنباط مفاهیم و گزار ههای تحلیل یافته و نتیجه‌گیری حاصل از تحلیل مجدد یافت هها دارد. یافتن مؤلفه های مؤثر در اصالت بخشی به مفهوم مرمت بافت و همچنین شناخت جایگاه مشخصی برای یافتن اصالت در علوم مختلف و دیدگاه های مرتبط با هنر مرمت از جمله سوالاتی است که در این پژوهش به آن پاسخ داده می شود. بحث در این مقاله ماندگار کردن بافت به واسطه کیفی کردن مفهوم مرمت، از طریق القاء مفاهیمی همچون شخصیت و کمال بافت و همچنین دانستن جایگاه اصالت و ارزش های آن در شکلگیری فرآیند مرمت میباشد. افزایش و ارتقاء حس تعلق و حس مکان در نهایت منجر به افزایش کیفیت زندگی افراد ادراک کننده بافت شده و فی نفسه در اصالت بخشیدن به فضا در حوزه روا نشناسی گشتالت مؤثر خواهد بود و تأثیر کیفی آن باعث ارتقاء ادراک زیبایی بافت می شود. امید است با ارائه این مقاله بتوان ضرورت شناخت جایگاه اصالت در مرمت بافت های قدیم خود را بازشناسی نمود.

کلیدواژه‌ها


-- Afrasyabi, A. (2008). Khosoosi va omoomi dar taghaboli nasaz. Nama mag., 158-160, 46.

-- Bahreyni, S. H. (2006). Farayand e tarahi shahri. Tehran University Press.

-- Bammate, N. (1990). Cites d’Islam. (M. Halimi , Trans.). Ministry of culture Pub.

-- Benjamin, W. (1979). The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. (H. Arendt, edi.). Fontana-Colins,

223.

-- Binamotlagh, M. (2006). Nazm o raz. Tehran: Hermes.

-- Bonyadi, N. & Tavassoli, M. (2007). Fazahaye shahri va jaygah an dar zendegi va simaye shahr. Tehran: Shahidi

Publication.

-- Daneshpur, A. et al. (2009).Tabdil Model Delbastegi be makan. Honarhaye ziba mag, 38,37-48.

-- Eynifar, A. (2008). Tahavol nazariyehaye ensani va mohit va naghshe an dar tadvin danesh paye memari dar

andish name. Tehran: vezarat e maskan va shahrsazi.

-- Falahat, M.S. (2006). Mafhoom e hess e makan va avamel e shekl dahandeye an. Honarhaye ziba mag, 26, 59.

-- Falamaki, M. (1979). an essay on urban conservation from venice to shiraz, Faza scientific and cultural institiute

pub.

-- Falamaki, M. (2009). Nazariyeyi bar manshoor maremat shahri. Markaz tahghighat va motaleat e maskan o

shahrsazi pub.

-- Feldman, R.M. (1990). Setllement Identity: Psychology Bonds with Home Places In A Mobile Society. Environment

and Behavior.

-- Golkar, K. (2001). Moalefehaye sazandeye kefiyat e tarahi shahri, Soffeh mag, 32, 45.

-- Habibi, S. M. (2000). Fazaye Shahri, hayat e vagheyi va khaterehay jamee. soffeh mag, 28, 33-41.

-- Hay, R. (1998). Sense Of Place In Developmental Context. Environmental Psychology Journal, Canada, 29, 5.

-- Hojjat, E. (2005). Hoviyat e ensan saz ensan e hoviyat pardaz. Honarhaye ziba mag, 24, 59.

-- Ibn Khaldun, A. (1983). History of al ebar. (Parvin gonabadi, Trans.). Tehran: Bongahe tarjome va nashr.

-- Jokilehto, J. (1979). A history of architectural conservation. (M. talebian and Kh. bahari, Trans.).

-- Jokilehto, J. (1995). Viewpoints:TheDebate on Authenticity.ICCROM Newsletter ,XXI :6-8.

-- Lewika, M. (2008). Place Attachment,Place Identity and Place Memory. JEP,p.54.

-- Movasaghi, R. & Ayramlu, S. (2006). Anasor hoviyat e farhangi dar shahr.

-- Naghizade, M. and aminzade B. (2003). Qualitative space: meanings and levels, Kiyal mag, Farhangestan pub ,

223.

-- Naghizade, M. (2000). Rabeteye hoviyat e sonat e memari irani ba modernism va nogarayi. Honarhaye ziba mag,

7, 39.

-- Pakzad, J. (1996). Hoviyat va in inhamani ba faza. Soffeh Mag, 21-22,45.

-- Pakzad, J. (2001). Osool va zavabete tarahi fazahaye shahri. Tehran: Markaz motaleat va tahghighat sharsazi va

memari.

-- Pakzad, J. (2007). Seyr e andisheha dar shahrsazi. Tehran:Vezarat maskan va shahrsazi.

-- Proshansky, H. M. (1978). The City and Self-Identity Environment and Behavior.

-- Rahilghavami, F. (2007).Form va mohtava dar donyay e aflatoon. khiyal mag, 21-22, 122.

-- Relph, E. (1976). Place and placelessness. London: pion limited, 45.

-- Rikhtegaran, M. (2006). Haydeger va talaghi hendooee az makan e moghadas. Ravagh mag, 3.

-- Ritzer, G. (1995). Modern Sociological Theory. (Mohsen. Solasi, Trans.). Tehran: Entesharat e elmi, 625-626.

-- Roozi roozegari Iran. (2006). Iran historic studies institute.

-- Sajjadi, S.J. (2000). Farhang e loghat va estelahat e erfani. Tehran: ketabkhane tahoori.

-- Salvesen, D. (2002). The Making Of Place. New York.

-- Safamanesh, K. (2004).Tajrobe maremat shahri va ehyaye farhangi bakhsh tarikhi Tehran. Abadi mag, 45, 96.

-- Shulz, C.N. (2010). Genius Loci: toward a phenomenology of architecture.( M. Shirazi, Trans.). Rokhdad e no

Pub.

-- Shulz, C.N. (2010). Meaning in Western Architecture. (M. Ghayumi, Trans.). Tehran: Farhangestan e honar

-- Tahbaz, M. (2004). Shekl e moghadas, Soffeh mag, 38, 100-101.

-- Tiesdell, W. (2000). Historic Urban Quarters. (Khademi, Trans.). Haftshahr mag, 1,9-13.

-- Tuan, Y. (1981). Space and Place: The Perspective of Experience. University of Minnesota Press.

-- Tuan, Y.(2005). Rootedness versus sense of place. khiyal mag, 16, 126.

-- Twigger, R. & Uzzell, D. (1996). Place and Identity processes. journal of Environmental Psychology, 220.